کارگاه آموزشی کنترل عفونت در مورخ 95/6/28 الی 95/6/29 با همکاری خانم انصاری به عنوان مدرس، در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی درمانی بیمارستان 15 خرداد با حضور جمعی از پرسنل شاغل در این مرکز برگزار گردید.
دوره آموزشی فوق با محوریت پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی، رعایت احتیاطات استاندارد، احتیاطات بر اساس راه انتقال، انواع عفونت های بیمارستانی، شست و شوی صحیح دست و استفاده از Hand Rub می باشد.