با توجه به لزوم آشنایی پرسنل بیمارستان با اصول آتش نشانی و اقدامات لازم در زمان مواجهه با حوادث مرتیط با حریق، برای کلیه کادر بیمارستان کارگاه تئوری و عملی اطفاء حریق و مانور دریل در محل سالن کنفرانس این مرکز، مورخه 95/7/12 با حضور کارشناسان مدعو از سازمان آتش نشانی برگزار گردید.IMG 3238
در این کارگاه آموزشی در خصوص کلیه مباحث آتش نشانی، روش های اطفاء حریق، اهمیت خاموش کننده های دستی و انواع آن مورد بحث و آموزش قرار گرفت. همچنین بعد از اتمام کلاس تئوری تعدادی از کارکنان به IMG 3261صورت عملی به اطفاء انواع حریق پرداختند.IMG 3271IMG 3239