کارگاه آموزشی مدیریت خطر حوادث و بلایا در مورخ 95/8/22 الی 95/8/23 با همکاری آقای موسوی زاده و آقای نوری به عنوان مدرسین، در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی درمانی بیمارستان 15 خرداد بیدخت با حضور جمعی از پرسنل شاغل در این مرکز برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این گارگاه؛ با اهداف و ضرورت تشکیل کارگاه، نحوه تدوین برنامه آمادگی بیمارستانی، سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی(HICS)، مرکز هدایت عملیات بحران، سامانه هشدار اولیه، سیستم مدیریت اطلاعات در حوادث و بلایا و فعال سازی برنامه پاسخ آشنا شدند. در پایان این نشست دو روزه جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.
IMG 3918IMG 3938