واحد آموزش بیمارستان

 واحد آموزش بیمارستان :

 این واحد در دفتر پرستاری بیمارستان زیر نظر خانم مرضیه مختاری کارشناس ارشد آموزش پرستاری به عنوان سوپروایزرآموزشی و رابط اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در حال ارائه خدمت می باشد .

- امکانات : این بیمارستان در جهت آموزش پرسنل و دانشجویان امکانات آموزشی مشتمل بر اتاق کنفرانس و اتاق بحث اساتید و همچنین امکان دسترسی به سایت و منابع الکترونیکی درکتابخانه را فراهم نموده است

konferans