دفتر پرستاری :

دفتر پرستاري بيمارستان توسط مدير پرستاري اداره مي شود (مترون) . مترون بيمارستان مسئول تمامي افراد شاغل در كار پرستاري است .
اين قدرت در عمل شامل برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليتهاي ارايه خدمات ، گردآوري اطلاعات مركز، مددجويان و نيروي انساني ، شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و ديگر فيلترهاي درون ساز و سازماني تعيين اهداف مبتني بر نيازها جهت تأمين ، حفظ و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماعي ، تعيين فعاليتها و اتخاذ روشهاي مناسب براي رسيدن به اهداف مورد نظر، برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هاي خاص با شرح وظايف با، ارايه راهكار بهينه و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف ، ايجاد هماهنگي ، مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي درماني