مقالات و طرح های پژوهشی

بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره درمنه كوهي و زوفا درمنه دشتي بر برخي از باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي

بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره درمنه كوهي و زوفا درمنه دشتي بر برخي از باكتريهاي بيماريزا با منشاء غذايي

جهت دانلود فایل کلیک کنید

اثر ضد باکتريايی اسانس بلغست بر باکتري های بيماريزای منتقله از غذا

   اثر ضد باکتريايی اسانس بلغست بر باکتري های بيماريزای منتقله از غذا
  
جهت دانلود فایل کلیک کنید

طرحهای پژوهشی آزمایشگاه مواد غذایی

طرحهای پژوهشی

1-تعیین نقطه انجماد شیر خام مناطق مختلف شهرستان گناباد و مقایسه آن با نقطه انجماد شیر خام استان خراسان رضوی،مرتضی محمدزاده مقدم،فریحه احمدزاده ثانی،اکبرحاجعلی،عبدالصالح نجار،خاتمه:اسفندماه 1388-کد طرح:328/1/پ
2-بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی هاي جدا شده از بستنی هاي سنتی گناباد
1-نبی شریعتی فر 2- حسین مختاریان دلویی3- مرتضی محمد زاده مقدم 4- محمد قهرمانی