پرسنل اداره آزمایشگاه

 Untitled مسئول بخش میکروبی:

آقای مهندس عبدالصالح نجار


سابقه کار:

رزومه
مسئول بخش شیمی

خانم مهندس  مژگان حاجی زاده


سابقه کار:


رزومه