اسامی مشاوران پژوهشی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

مشاوران پژوهشی دفتر مشاوره:
دکتر علیرضا محمدزاده
مهدی بصیری مقدم
مصطفی امیری
علی دلشاد
علی اکرامی
مجتبی ازقندی