اولویت های مرتبط با بیماری های وارگیر دار و غیر واگیردار در سال 1390

بیماری های واگیر- غیر واگیر(عفونی/ جراحی)

شماره های 48-1 مربوط به اولویت های تصویب شده در شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری می باشند.

1- مطالعه بر روی بیماری های نوپدید

2- بیماری های مشترک انسان و حیوان و راهکار های کنترل آن ( با تأکید بر بروسلوزیس و ولپتوسپیروزیس، کیست هیداتیک، CCHF)

3- عفونت های دستگاه تنفسی

4- تعیین بار بیماری های واگیر

5- همه گیرشناسی، پیشگیری و درمان ایدز

6- بیماری های واگیر منتقله از راه آب و غذا

7- اتیولوژی، همه گیرشناسی، تشخیص، پیشگیری و درمان هپاتیت

8- اپیدمیولوژی و مداخلات درمانی مناسب سل با تأکید بر سل مقاوم به درمان

9- مطالعه بر روی نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماری های واگیردار مختلف

10-بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد در برخی بیماری های واگیردار مهم (ایدز، سل ، آنفلوانزا و ...)

11-عفونت های بیمارستانی

12-مطالعه بیماری های عفونی در بیماران مبتلا به نقص ایمنی

13-غربالگری، تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری های عفونی منتقله از راه جنسی

14-مقاومت های میکروبی و راههای کنترل آن

15-لیشمانیوز جلدی و احشایی از نظر اپیدمیولوژی، راههای کنترل و تولید واکسن

16-تعیین تنوع و گونه های حشرات ناقل بیماری ها

17-پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری های قلبی عروقی

18-اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح، حوادث (خانگی، شغلی و جاده ای )

19-اپیدمیولوژی، اتیولوژی و کنترل رفتارهای پرخطر در جوانان با تأکید بر آموزش و تغییر نگرش

20-اپیدمیولوژی و پیشگیری شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد

21-پیشگیری و کنترل مصرف دخانیات

22-تعیین بار بیماری های غیر واگیر

23-اپیدمیولوژی، پیشگیری، شناسایی زودهنگام، درمان و بازتوانی دیابت

24- غربالگری بیماری های غیر واگیر( با تأکید به ریسک فاکتورهای مربوطه)

25-پیشگیری، تشخیص زود هنگام، درمان و بازتوانی در سرطان

26- اتیولوژی، اپیدمیولوژی و کنترل بزهکاری و اختلالات رفتاری (با تأکید بر خشونت و ...)

27-کاهش ناتوانی و عوارض اختلالات باروری (Reproductive health morbidity )

28-علل اختلالات رشد در کودکان و کنترل آن

29- تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معظلات اجتماعی( مانند مهاجرت و حاشیه نشینی، تک والدی و ...)

30-ارزیابی مداخلات کاهش بار بیماری های غیرواگیر و پایش روند آن

31-اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی استئوپروز

32-سلامت روان شهری و مناطق حاشیه ای

33-بررسی علل معلولیت های جسمی- حرکتی و ذهنی و روش های کنترل آن

34-اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پیشگیری، شناسایی زود هنگام، درمان و بازتوانی اختلالات روانشناختی

35-اتیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی سندرم متابولیک/ چاقی

36-تشخیص زودهنگام، پیشگیری و درمان تیروئید

37-تشخیص و درمان بیماری های چشم

38-اپیدمیولوژی، درمان و بازتوانی بیماری های ریوی( با تأکید بر COPD، تومورهای ریوی و ....)

39-تشخیص و درمان اختلالات هورمونی( با تأکید بر اختلالات بلوغ و ... )

40-پیشگیری ، شناسایی زود هنگام درمان و بازتوانی ناهنجارهای موسکولواسکلتال

41-درمان، ترمیم و بازتوانی سوختگی

42-تشخیص و درمان نوین بیماری های مغز و اعصاب ( با تأکید بر سکته های مغزی، بیماری های دمیلیزان، دژنراتیو و ...)

43-اپیدمیولوژی و درمان بیماری های شایع پوستی

44-آسیب های شیمیایی

45-اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های نقص ایمنی و اتوایمون

46- پیشگیری، تشخیص، درمان، بیماری های خون (با تأکید بر تالاسمی، اختلالات انعقادی و ... )

47-پیشگیری و تشخیص بیماری های ژنتیکی ( با تأکید بر ناشنوایی و ... )

48- بررسی عوامل، شیوع و ریسک فاکتورهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر مرتبط با بیماری های قلب و عروق در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

49- سبک زندگی مبتلایان به اختلالات قلب و عروق، راهکارهای اصلاح و ارتقای سلامت آنان

50-ارزیابی خدمات مرتبط با اختلالات قلب و عروق در حیطه های مختلف پیشگیری، تشخیص و درمان در دانشگاه علوم پزشکی گناباد

51-بررسی عوامل و عوارض روانشناختی در مبتلایان به اختلالات قلب و عروق

52- بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد گروه های مختلف جمعیتی در کنترل عوامل خطرساز و پیشگیری از بیماری های قلب و عروق

53-راهکارهای کنترل عوامل خطر ساز بیماری های قلب عروق در منطقه

54-فراوانی و دلایل بستری مجدد در مبتلایان به اختلالات قلب و عروق در گناباد

55-بررسی چگونگی و فاصله زمانی شروع علایم قلبی تا مراجعه به بیمارستان در بیماران با تشخیص سکته حاد قلبی

56-اثر بخشی داروهای گیاهی و طب مکمل در اختلالات قلب و عروق

57-ارزیابی روش های مختلف غربالگری در کانسرهای شایع در منطقه

58-شیوع، عوامل مؤثر و راهکارهای کنترل و درمان پرفشاری خون در جامعه ی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

59- شیوع، عوامل مؤثر و راهکارهای کنترل دیابت در جامعه ی تحت پوشش گناباد

60-تأثیر شیوه های مختلف مداخله ای در اصلاح شیوه زندگی جهت پیشگیری از دیابت

61-بررسی عوامل تغذیه ای و تن سنجی در مبتلایان به دیابت شهرستان گناباد

62-ارزیابی عملکرد و نظام پاسخگویی سیستم بهداشتی درمانی گناباد مرتبط با مبتلایان به دیابت در این شهرستان

63-بررسی عوارض زودرس و تأخیری دیابت و راهکارهای پیشگیری از آن در مبتلایان به این بیماری در شهرستان گناباد

64- بررسی سبک زندگی و اعتقادات مذهبی و ارتباط آن با دیابت در جامعه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

65- بررسی سطوح فعالیت بدنی، عوامل مرتبط و ارتقای آن در گروه های مختلف اجتماعی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

66- بررسی مداخلات دارویی، تغذیه ای و ورزشی در کنترل و درمان دیابت در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی

67- بررسی عوامل خطر سرطان ها و عملکرد جامعه تحت پوشش دانشگاه

68- نقش دیابت در شیوع بیماری های قلب و عروق در منطقه

69- بررسی شیوع و عوامل مرتبط با دیابت در حاملگی در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

70- راهکارهای بهبود کیفیت زندگی افراد دیابتیک در شهرستان گناباد

71- بررسی انواع سنگ های ادراری و عوامل مرتبط با آن در شهرستان گناباد

72- بیماری های واگیر و غیر واگیر: شناسایی عوامل، شیوع و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

73- بررسی عادات و شیوه ی زندگی در گروه های آسیب پذیر و بیماران مبتلا به بیماری های مزمن واگیر و غیر واگیر

74-بررسی رضایتمندی مراجعین از خدمات بهداشتی درمانی و پاراکلنیکی مراکز بهداشتی درمانی

75- مقایسه ی شاخص هاي درماني بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکی گناباد

76-بررسی نحوه­ی ارائه­ی مراقبت­های پرستاری به بیماران در بخش های مراقبت های ویژه در معرض آنفارکتوس میوکارد تحت درمان باترومبولیتیک ها

77- تأثیر آموزش خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنفارکتوس میوکارد، بیماری های مزمن حاد و ...

78- مقایسه ی اثربخشی شیوه های کنترل درد در بیماران بستری در بیمارستان های تابعه دانشگاه

79- مقایسه ی اثربخشی شیوه های کنترل استرس در بیماران جراحی

80- مقایسه ی اثربخشی شیوه های کنترل درد

81- بررسی نوع نگرش جراح بر انتخاب روش بیهوشی در جراحی و سزارین

82- بررسی شیوع کمردرد در بیماران با بیحسی نخاعی

83- طب ورزشی در نظام سلامت جایگاه، چالش ها و راهکارهای ارتقای جامعه تحت پوشش دانشگاه

84- کنترل عفونت های بیمارستانی در مراکز: وضعیت موجود، راهکارها و روش های نوین مدیریت آن

85- بررسی رضایتمندی بیماران از اعمال جراحی

86- بررسی عوارض احتمالی دراز مدت و کوتاه مدت (بلافاصله بعد از عمل) در بیماران جراحی

87- بررسی دلایل انتخاب بیماران با بیحسی نخاعی در عمل سزارین

88-بررسی شیوع کمر درد در پرسنل درمانی و ارتباط آن با نوع کار

89- زمان ماندگاری بیمار در ریکاوری اتاق عمل بیمارستان ها: مقایسه ی آن با استاندارد و ارتباط آن با مدت عمل جراحی، پروتکل بیهوشی، مخدرهای دریافتی طی عمل

90-بررسی مراقبت های پرستاری برنامه ریزی شده بر رفع احتباس ادراری بعد از عمل جراحی در بیماران بستری در بیمارستان

91-شیوع انواع سل و عملکرد سیستم بهداشتی درمانی دانشگاه مرتبط با مبتلایان

92- بررسی نظرات بیماران در مورد وضعیت کنترل درد پس از اعمال جراحی

93- بررسی عوارض تنفسی پس از بیهوشی عمومی در اتاق بهبودی بیمارستان های گناباد

94- بررسی مشخصات و نحوه ارجاع بیماران جهت انجام اقدامات تشخیصی (تخصصی سی تی اسکن، ...)

95- بررسی عادت مصرف مایعات در مبتلایان به سنگ های ادراری مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان گناباد

96- روش های پیشگیری از سنگ های ادراری در جامعه تحت پوشش دانشگاه (سبک زندگی و ...)

97- بررسی کیفیت مراقبت از بیمار در بخش های ریکاوری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گناباد

98- آسیب های ناشی ازسرسوزن و وسایل نوک تیز در دانشجویان و پرسنل بهداشتی درمانی

99- اثر بخشی روشهای مختلف کاهش اضطراب در بیماران قبل از عمل جراحی

100- کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن (دیابت، هیپرتاسیون، بیماری های قلبی، COPD و سرطان)

101- بررسی میزان آگاهی و نحوه عملکرد پرسنل پرستاری و مامایی در زمینه ی انتقال خون و فرآورده های خونی به بیماران بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گناباد

102- عفونت های بیمارستانی در بخش های مختلف و ثأثیر آن بر مرگ و میر در این بخش ها

103- بررسی تأثیر مراقبت های پرستاری برنامه ریزی شده در پیشگیری از عوارض مداخلات درمانی در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان

104- بررسی تأثیر اجرای مدل اعتقاد سلامتی در رفتارهای مراقبت از خود در بیماران دیابتیک مزمن مراجعه کننده به کلینیک دیابت

105- بررسی نیازهای آموزشی در مورد دیابت و داروهای خوراکی کاهنده ی قند خون مددجویان دیابت مراجعه کننده به کلینیک دیابت

106- بررسی کیفیت همودیالیز و خدمات سلامت در بیماران مبتلا به نارسایی کلیه مراجعه کننده به بخش همودیالیز

107- بررسی تکنیک های پیشگیری از انتقال عفونت و بررسی ارتباط آن با عفونت های مختلف بیمارستانی

108- بررسی علل فشارخون ثانویه در بیماران مراجعه کننده با فشارخون بالا در سنین بالای 30 سال در شهرستان گناباد

109- بررسی حساسیت و مقاومت آنتی میکرو باکتریال در کشت های انجام شده در آزمایشگاه بیمارستان

110- مقایسه ی رمی فنتانیل به صورت بلوز با انفوزیون در زایمان بدون درد

111- مقایسه ی تغییرات همودینامیک در بیماران بیهوشی عمومی LMA با ETT

112- مقایسه ی بروز گلودرد در بیماران بیهوشی عمومی LMA با ETT

113- مقایسه ی اثر بخشی اندانسترون، دگزامتازون و متوکلوپرامید در پیشگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کاتاراکت

114- تأثیر تزریق وریدی دگزامتازون در پیشگیری از گلودرد متعاقب لوله گذاری تراشه

115- مقایسه ی اثر پتدین و کتامین وریدی در پیشگیری از لرز پس از بیهوشی

116- مقایسه ی دو روش گاز گرفتگی لب بالا و اندازه گیری فاصله تیروئید به چانه در پیش بینی لوله گذاری مشکل

117- شیوع انواع هموگلوبینوپاتی ها و عوامل مرتبط در شهرستان گناباد

118- بررسی آلرژی ها به صورت نوترکیب

119- بررسی بیماری های مشترک انسان و دام در شهرستان گناباد

120- آگاهی و عملکرد خانواده های شهری و روستایی در رابطه با بیماری های شایع مشترک انسان و دام

121- بررسی شیوع آلودگی به کیست هیداتید و سایر بیماری های انگلی در حیوانات کشتار شده در شهرستان گناباد

122- ارزشیابی کمی و کیفی لاشه های طیور در کشتارگاه گناباد به سالمونلا

123- بیماری های ارثی و نحوه ی پیشگیری، کنترل و درمان

124- بررسی عوامل مؤثر و مرتبط با کیفیت خدمات پرستاری در بخش های مختلف بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

125- بررسی ارتباط پرستاران با همکاران دیگر پرسنل بهداشتی، درمانی بیمار و خانواده ی بیماران

126- بررسی علل ترخیص بیماران با رضایت شخصی از بیمارستانها

127- بررسی تنش های ایجاد شده در پرستاران حین کار با بیماران بدحال

128- اخلاق پزشکی و عوامل مرتبط با آن در مراکز بهداشتی درمانی گناباد

129- ثبت گزارش هاي پرستاري در بيمارستان هاي گناباد، موانع و عوامل مرتبط با آن

130- بررسی نيازهاي اساسي آموزشي پرسنل بهداشتی درمانی در اورژانس های مختلف پزشکی

131- بررسی مخاطرات ناشی از انتقال بیماری های خطرناک (ایدز و ...) به گروه های در معرض خطر

132- راهكارهاي اساسي در پيش بيني و پيشگيري از خطرات تهديد كننده ی زندگي در هنگام برخورد اوليه با بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد پيش از رسيدن به بيمارستان

133- تازه هاي احياء قلبي ريوي در مرحله ی پيشرفته، شرایط و چگونگی به کارگیری در مراکز درمانی

134- رفتارهای پرخطر در بيماري هاي غير واگير، سوانح و حوادث و ارائه ی الگوهای مناسب

135- مراقبت در منزل، نیازها، چالش ها و ... در مددجویان اجتماعی، پرستاران نیازمند به مراقبت های سطوح پیشگیری اولیه و ثانویه

136- گروه های حمایتی و اثر بخشی آن ها در مقابله با مسائل سلامتی در گستره ی زندگی

137- بررسی اثربخشی نقش پرستاران در ارتقای رفتارها و کیفیت زندگی مددجویان و موقعیت های مربوط آنان (شامل سالمندان، کودکان، نوجوانان، زنان باردار، معلولین، بیماران مزمن و خانواده های آسیب پذیر و ... )

138- پرستاری مبتنی بر فرآیند و نظریه های مربوطه در سطوح پیشگیری سه گانه (نیازها، موانع، راهکارها و ...)

139- پرستاری خانواده محور، زمینه ها، آگاهی و نگرش نسبت به آن

140- همراهی داشتن بیمار، ضرورت و پیامدهای آن در مراکز بهداشتی درمانی

141- بررسی علل آندوفتالمیت دربیماران بعد از عمل کاتاراکت

142- بررسی تأثیر وضعیت های مختلف بدن بر وضعیت همودینامیک بیماران مبتلا به آنفارکتوس حاد میوکارد بستری در بخش سی سی یو

143- شیوع، عوامل مؤثر و راهکارهای کنترل بیماری های عفونی و منتقله از طریق جنسی با تأکید بر ارتقای آگاهی و عملکرد گروه های مختلف سنی

144- بررسی انواع هپاتیت و بیماری های قابل انتقال در بیماران همودیالیز

145- بررسی عوارض قلبی همودیالیز در بیماران همودیالیزی

146- بررسی سطح خونی CPR و هموسیستئین در بیماران مراجعه کننده با NSTEMI

147- بیماری های مشترک انسان ودام با تاکید برکاهش بروز حیوان گزیدگی و کاهش بروز تب مالت

148- انتقال بیماریهای عفونی از متهمین پر خطر به کارکنان نیروی انتظامی و راهکار مقابله با آن

149- روشها و راهکارهای ارتقای بهداشت در شرایط رزم و عملیات

150- کیفیت درد بیماران آنفارکتوس در بیماران دیابتیک

151- تاثیر آغشته نمودن دست با دکوسپت بر شمارش میکروبی

152- شیوع عفونت های ادراری بدون علامت و عوامل مرتبط با آن

153- شیوع چاقی کودکان و عوامل مستعد کننده

154- عوارض پس از بیحسی نخاعی

155- اثر بخشی طب مکمل بر میزان اضطراب بیماران