لیست اساتید راهنمای دوره پزشکی عمومی

               

 

لیست اساتید مشاور نیمسال اول 1395
رشته و مقطع  ورودی  نام و نام خانوادگی استاد مشاور 
Medical    
پزشکی (الف) 931 حسین محمدزاده مقدم
پزشکی (ب) 931 جلیل مشاری
پزشکی   921 عبدالجواد خواجوی 
پزشکی  911 رضا احمدی 
پزشکی 901 میرچراغی 
پزشکی 891 میرچراغی
پزشکیA  941 والی راد  
پزشکی B 941  درفشی
پزشکی C 941 علمی مهر 
پزشکیA  951 فهیمی
پزشکیB 951 کریمی شهری
پزشکیC  951 امید تبریزی