قوانین و مقررات گزینش

 
 

-
ghavanin
قوانین گزینش و آئین نامه اجرایی
ghavanin2
ضوابط عمومی گزینش داوطلبان
ghavanin3
قوانین و مقررات مورد نیاز ارباب رجوع
gardesh
مسیر مراحل گردش کار در گزینش


لينك هاي مفيد

www.leader.ir
(دفتر مقام معظم رهبری)
www.president.ir
(ریاست جمهوری اسلامی ایران)
www.dolat.ir
(پایگاه اطلاع رسانی دولت)
selection.behdasht.gov.ir
(هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت)