شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی

zalpour
  • نام و نام خانوادگي:
  • حمیدرضا زال پور
  • سمت:
  • مسئول دبیرخانه و بایگانی
  • مرتبه:
  • کارشناس کامپیوتر
 
contact
پست الكترونيكي: 
آدرس: خراسان رضوي - بجستان - خیابان 7 تیر - شبکه بهداشت و درمان بجستان
تلفن: 56527373-051داخلی 209
فكس: 05156527373 داخلی 3

شرح وظایف دبیرخانه و بایگانی :

1. دريافت و ارسال نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات و ثبت در اتوماسیون اداری

2. الصاق اعلاميه ها به محل هاي مربوط ها

3. ارسال مطالب و متون آموزشی به دانشگاه ها و  ادارات سطح شهرستان

4. ماشین نویسی

5. تايپ نامه ها و يادداشتهاي اداري از روي پيش نويس هاي خطي در اتوماسیون اداری

6. تایپ ماموریتهای اداری

7. صدور گواهی دوره های آموزشی همکاران

8. تایپ برنامه های جامع عملیاتی

9. بایگانی نامه های اداری