خدمات قابل ارائه توسط مرکز

1.      تأمین محل کار

2.      خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی و اطلاع رسانی

3.      خدمات مدیریتی، حقوقی، اخلاق پزشکی، مالی و اعتباری

4.      آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره

5.      خدمات پروژه یابی و بازاریابی