محتواى دوره‌ها‌ى آموزشى

×      آشنايى با مراحل قانونى راه‌‌اندازى كسب و كار و ثبت شركت‌ها

×      آشنايى با قوانين و مقررات بانكى، مالياتى، بیمه، سرمايه‌گذارى، سهام و ...

×      آشنایی با مديريت كسب و كار

×      آشنایی با اصول و فنون بازاريابى

×      تهيه و تدوین طرح تجارى

×      آشنایی با اصول و فنون قراردادها و عقد قرارداد

×      آشنایی با مهارت‌هاى فروش