شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری

اعضای شورای تحصیلات تکمیلی :


1-دکترعلی محمدپور

2-دکترحسین عجم

3-مهدی بصیری مقدم

4-دکتر محمد مجلی

5-دکترشهلا خسروان

6-دکترلیلا صادق مقدم (دبیر شورا)

7-دکترموسی سجادی

8-دکتر رقیه رحمانی

9-دکترنرجس بحری