طرح درس دانشکده پرستاری و مامایی

طرح درس  دانشکده پرستاری و مامایی
نام گروهنام رشته(از ورودی)مقطعلینک دانلود
 گروه پرستاری

پرستاری (دروس تئوری)کارشناسی پیوستهمشاهده
پرستاری (دروس بالینی) کارشناسی پیوستهمشاهده
پرستاري داخلي-جراحيکارشناسی ارشد ناپیوستهمشاهده
پرستاري مراقبتهاي ويژه كارشناسي ارشد ناپيوستهمشاهده
پرستاري سلامت جامعهكارشناسي ارشد ناپيوستهمشاهده
پرستاری سالمندی
كارشناسي ارشد ناپيوسته

گروه ماماییمامایی کارشناسی پیوستهمشاهده
ارشدمامایی
كارشناسي ارشد ناپيوسته  
گروه فوريت هاي پزشكي کاردانی فوریت های پزشکیكاردانيمشاهده
كارشناسي ناپيوسته فوریت های پزشکی كارشناسي ناپيوستهمشاهده