سندنقشه جامع علمی کشور

نقشة جامع علمي كشور
نقشة جامع علمي كشور بنا به تعريف، مجموعهاي است جامع و هماهنگ و پويا و آينده نگر، شامل مبا ني، اهداف، سياستها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتني بر ارزشهاي اسلا مي بر اي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور در اين سند تلاش شده بر مباني ارزشي و بومي كشور، تجربيات گذشته و نظريه ها و نمونه هاي علمي وتجارب عملي تكيه شود.

سندنقشه جامع علمی کشور

Picture1