معرفی و شرح وظایف معاونت

معرفي و شرح وظايف:

یکی ازمهمترین رسالت ها و اهداف  دانشگاه امر آموزش است که این مهم درحوزه معاونت آموزشی صورت می پذیرد. اهم  وظا یف این معاونت عبارتند از:
•    تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی، با همکاری مسئولان ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آن
•     تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی دانشگاه و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب
•    نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
•    نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي هر دانشكده و ارزيابي آن
•    ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف در هر نيمسال اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
•    تعيين و پيشنهاد شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه
•    تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي لازم جهت امتحانات و پيشرفت آموزشي در دانشگاه
•    تعیین ضوابط ناظر بردوره های تحصیلی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه(کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری)
•    برقراري ارتباط با ساير مؤسسات آموزشي, واحد هاي موجود در حوزه معاونت آموزشي در داخل يا خارج از كشور به منظور انجام مبادلات علمي
•    حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه، از طریق اعمال نظارت مستقیم برکار آنها و نیز ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدها
•     تأیید و تصویب طرحها در زمینه تغییر و توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه
•    ایجاد زمینه رشد و توسعه انفورماتیک و خدمات رایانه ای امور آموزشی جهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه
•     بررسی و  تامین اعتبارات مالی لازم
•     تشویق و حمایت از  فعالیت های نوآورانه دانشجویی
•     امور مربوط به بورسهای تحصیلی و تخصصی به دانش آموختگان ممتاز با اعضاء هیئت علمی و کارکنان
•     هماهنگی و تعامل با سایر معاونت ها در راستای تحقق اهداف کلان و مشترک در دانشگاه
همچنين این معاونت ارزشهایی چون پاسخگویی به نیازهای جامعه، افزایش کیفیت آموزش علوم پزشکی، رضایت خدمت گیرندگان، رشد اخلاق حرفه ای، اعتلای مقام و منزلت اعضاء هیئت علمی، مدیران گروه آموزشی، دانشجویان و دانش آموختگان را پاس می دارد و با توجه به تحولات علمی و تکنولوژی جهانی در راستای تحقق اهداف در آرمانهای توسعه علمی با اهام گیری از سند چشم انداز  1404 و نقشه جامع علمی کشور تلاش می نماید.