شورای آموزشي دانشگاه

شورای آموزشی دانشگاه

به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي آموزشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليتهاي آموزشي، شوراي آموزشي تشكيل ميشود.

رئیس:  دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)

دبیر:   دکترحسین عجم(مدیرامورآموزشی وتحصیلات تکمیلی دانشگاه)

اعضای شوراي آموزشي:

·         دکتر جلیل مشاری(رئیس دانشکده پزشکی)

·         جناب آقای دکتر سید حسین ابطحی(مدیر گروه علوم آزمایشگاهی)

·         سرکار خانم دکتر مریم مقیمیان(مدیر گروه علوم پایه)

·         جناب آقای مهندس جواد باقری(مدیر گروه معارف)

·          جناب آقای دکترمجتبی افشارنیا(مدیر گروه بهداشت محیط)

·          جناب آقای مهندس محمدجواد فانی(مدیرگروه بهداشت حرفه ای)

·          جناب آقای دکترمحمد مطلبی(مدیرگروه بهداشت عمومی)

·          جناب آقای سیدحسین ناظمی(مدیرگروه هوشبری واتاق عمل)

·          سرکار خانم رقیه رحمانی(مدیرگروه مامایی)

·         جناب آقای دکترموسی سجادی(مدیرگروه پرستاری  داخلی جراحی)

·         جناب آقای دکتر محمدرضا منصوریان(مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه وروان)

·         جناب آقای دکتر محمدمجلی(مدیرگروه فوریتهای پزشکی )

·         دکترعلیرضا منتظرابدی(مدیرگروه رادیولوژی وفیزیک پزشکی)

وظائف شوراي آموزشي:

*همكاري با معاون آموزشي دانشگاه براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات شوراي دانشگاه و تصميمات هيأت رئيسه.

* ارائه پيشنهاد در اين زمينه ها به شوراي دانشگاه از جمله:

- برنامه هاي آموزشي.

- نحوه اجراي برنامه هاي درسي در چهارچوب مصوبات.

-آئين نامه هاي آموزشي.

- طرحهاي مناسب آموزشي غير رسمي كوتاه مدت و ميان مدت.

 -ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد.

*بررسي و اظهار نظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون آموزشي دانشگاه به شورا ارجاع مي دهد.

 * بررسي كيفيت آموزشي در دانشگاه و بررسي كيفيت آموزش اعضاي هيأت علمي و ارائه آن به شوراي دانشگاه

*بررسي پيشنهاد تأسيس رشته ها و دوره هاي جديد دانشگاه.

*بررسي متون جزوه ها و كتابهاي ارائه شده از طرف اعضاي هيأت علمي از لحاظ تطبيق با سر فصلهاي مصوب و ارائه نتيجه به شوراي دانشگاه.

 * بررسي و تأييد دعوت استادان خارجي در رشته هاي مورد نياز بنا به پيشنهاد گروههاي آموزشي و تأييد دانشكده براي ارائه به مراجع قانوني

*بررسي و تأييد صلاحيت علمي متقاضيان عضويت در هيأت علمي دانشگاه كه بايد پس از تأييد گروه آموزشي ذيربط از طريق رئيس هر دانشكده به شوراي آموزشي ارجاع شود.

·         دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)