شورای بورس

شورای بورس


این شورا به منظور تصمیم گیری در خصوص متقاضیان تعهد خاص وهمچنین بورس دانشجویان دکتری تخصصی تشکیل می گردد.

دبیر شورا:    جناب آقای دکتر رضااسماعیلی(معاون آموزشی دانشگاه)

اعضا:


·         دکترعلی محمدپور(معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه)

·         دکترمحمدمعصوم زاده(معاون درمان دانشگاه)

·         دكتر محمد حسن مينوئيان(معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه)

·         دكتر جهانشير توكلي زاده(مدیرامور هیئت علمی دانشگاه)