اجرای طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در شهرستان

با پیگیری واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها و مشارکت کلیه کارشناسان و کاردانهای مبارزه با بیماریهای شهرستان بجستان طرح واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال در تاریخ های 19، 20 و 21 فروردین ماه در روستاهای قمر و تیم سیار و کوره ها و چاه موتورهای شهرستان اجرا و کلیه کودکان زیر 5 سال این مناطق تحت پوشش ایمنسازی تکمیلی قطره فلج اطفال قرار گرفتند.

001 002 untitled

razi22 main title telegramd237cc0c 052f 45d3 9a9a d4cffba8075enatayej

اطلاعات تماس

ستاد مركزي دانشگاه: خراسان رضوی - گناباد - خیابان امام خمینی - دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: 05157223513, 05157223514
فکس: 05157223815
پست الکترونیک: info@gmu.ac.ir