بازدید.کارشناسان سازمان غذا و داروو پایش عملکرد نظارت برموادخوراکی

بازدید.کارشناسان سازمان غذا و داروو پایش عملکرد نظارت برموادخوراکی
IMG 0606
     
     پایش عملکرد و بررسی وضعیت مدیریت نظارت برفراورده های خوراکی،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی

درراستای اجرای برنامه ارزشیابی معاونت غذا ودارووضعیت مدیریت واحد نظارت بر موادغذایی،آرایشی وبهداشتی توسط سرکار خا نم مهندس مریم کتال محسنی رئیس محترم گروه مطالعه و  برنامه ریزی اداره کل نظارت برموادغذایی ،آشامیدنی،آرایشی وبهداشتی به همراه دو نفرازکارشناسان سازمان مورد ارزیابی قرار گرفت.

دکتر مهدی کریمی نوقابی گفت: با توجه به تعداد واحدهای تحت پوشش و نیروی انسانی موجود عملکرد اداره مذکور مورد تایید کارشناسان قرار گرفت ،وی کمبود نیروی انسانی درستاد وشبکه تحت پوشش (بجستان) را موجب طولانی شدن برخی از فرایند های کاری ویا پیگیری موارد مکاتبه شده با سایر معاونت های غذا ودارو عنوان نمود.      
تاریخ:
1394/12/17
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal