آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي
آئين نامه هاي اجرائي قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي
(مصوب خرداد وتيرماه 1347)
دراجراي ماده 7 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي مصوب تيرماه 46 وتبصره فوق آئين نامه مربوط به شرايط صدور پروانه وطرزكاروتوليد وبهره برداري واداره مؤسسات مذكور درقانون وهمچنين درشرايط احراز مسئوليت فني آنها درچهارده  ماده ويك تبصره  به شرح زير تصويب مي گردد.
آئين نامه اجرائي ماده 7 قانون مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي
ماده 1- موادي كه براي خوردن وآشاميدن وآرايش و بهداشت پوست ومو و ناخن ونظافت انسان مصرف ميشود ويا مواد افزودني به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبسته بندي بهداشتي ونيز ظروف وبسته بندي مواد مذكور درقانون وهمچنين رنگ هاي مورد مصرف درظروف و وسايل وبسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است.
ماده2- پروانه تأسيس - متقاضيان پروانه تأسيس كارخانه ها وكارگاه هاي مذكور درقانون موظفند قبل از سفارش كارخانه يا كارگاه خود  پرسشنامه اي را كه از طرف وزارت بهداري تهيه ودراختيار متقاضيان گذارده خواهد شد تكميل وبضميمه پيشنهاد وتأسيس كارخانه يا كارگاه مورد نظربه وزارت بهداري تسليم نمايند .
 ماده 3- پروانه بهره برداري - دارنده پروانه تأسيس بايد پس ازايجاد كارخانه يا كارگاه مشخصات كامل آن ها را تعيين وضمن معرفي مسئول فني به وزارت بهداري ارسال وتقاضاي پروانه بهره برداري نمايد.
تبصره - برگ اعلام قبولي مسئول فني با رونوشت شناسنامه ورونوشت آخرين مدرك تحصيلي ودوقطعه عكس 6×4  او بايد ضميمه تقاضاي فوق باشد.
ماده4- مسئول فني بايد داراي يكسال سابقه كاروتجربه دريكي از مؤسسات علمي يا تحقيقاتي يا صنعتي يا آزمايشگاهي دررشته مربوط باشد ودرغير اينصورت تعهد نمايد كه ضمن انجام كار دوره يكساله تعليماتي را كه به اين منظور از طرف وزارت بهداري دائر خواهد شد با موفقيت به گذراند.
ماده5- اداره كل نظارت برمواد غذائي وآرايشي وآشاميدني و بهداشتي مؤظف است  تقاضاها رابه ترتيب وصول در دفتر ثبت وبه ترتيب تاريخ وصول تقاضا متخصصين فني خود را جهت بازبيني كارخانه ها يا كارگاه ها اعزام دارد.
متخصصين فني نتيجه رسيدگي را ضمن اظهار نظرصريح درفرم مخصوصي كه دراختيارشان گذارده مي شود تنظيم وظرف يك هفته به سازمان مركزي ارسال خواهند داشت تا درصورت واجد بودن شرايط لازم ظرف 10 روز پروانه مربوطه را صادرودرصورتيكه ايراد يا نظرديگري باشد نيز بايد قبل ازانقضاي اين مدت مشروحاً به متقاضي اعلام گردد.
ماده 6- كارخانه ها وكارگاههاي موجود مكلفند ظرف مدت ششماه بارعايت مقررات قانون واين آئين نامه درخواست صدورپروانه نمايند. اداره كل نظارت برمواد غذائي وآرايشي وبهداشتي تقاضاهاي واصله را مورد رسيدگي قرارداده ودرصورت انطباق با مقررات ظرف مدت يكماه پروانه لازم صادر ونظر اصلاحي وتكميلي خود را ظرف همان مدت به متقاضي ابلاغ خواهد نمود تا طي مهلتي كه از ششماه تجاوز نخواهد كرد نسبت به اصلاح ورفع نقائص مربوطه اقدام نمايد ودرغيراينصورت مادام كه اقدامات تكميلي واصلاحي بعمل نيامده وپروانه صادرنگرديده ازادامه كار آن كارخانه يا كارگاه جلوگيري خواهد شد.
ماده 7- اداره كل نظارت برمواد غذايي وآرايشي مؤظف است لااقل يكبار در سال مؤسسات مندرج درقانون را بازديد وگردش امور كارخانه را از نظر فني وبهداشتي كنترل نمايد.
ماده8- وظايف مسئول فني بقرارذيل است :
الف- درموقع ساختن وتركيب مواد مورد نظرشخصاً حضورداشته وامور مربوطه را سرپرستي نمايد والا پروانه اش بمدت سه ماه لغو مي گردد.
ب - از هرگونه تغيير اساسي كه درشرايط تأسيس يا بهره برداري كارخانه يا كارگاه حاصل مي شود وزارت بهداري را مطلع نمايد.
پ- نظرات فني وبهداشتي خود را كتباً بكارفرما گزارش دهد وكارفرما مؤظف به انجام نظرفني وبهداشتي مذكور ميباشد.
درغيراينصورت مسئول فني جريان امر را به اداره كل نظارت برمواد غذائي وآرايشي اطلاع ميدهد تا رسيدگي وتصميم لازم اتخاذ شود.
ماده 9- مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد ودرصورت  بيماري يا مسافرت وغيبت اوكارفرما مؤظف است به جاي مشاراليه يكنفر واجد شرايط به وزارت بهداري معرفي نمايد.
ماده 10- سازندگان وتهيه كنندگان مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي كه فهرست آنها از طرف وزارت بهداري آگهي خواهد شد مكلفند براي كنترل محصولات خود داراي آزمايشگاه مجهزي متناسب با كارخانه يا كارگاه مربوطه باشند ودرصورتيكه حجم توليدات آن ها اقتضاي نگاهداري آزمايشگاه اختصاصي نداشته باشد بايد يكي از آزمايشگاه هاي مورد تأييد وزارت بهداري انجام كنترل امورمربوطه آن ها راتعهد وتأمين نمايند .
ماده11- پروانه بهره برداري ومسئوليت فني متخلفين از اين آئين نامه ( جزدرمورد بند الف ماده 8 كه حكم خاصي دارد ) براي باراول به مدت يكماه ودرصورت تكرار به مدت سه ماه لغو خواهد شد. درصورت لغو پروانه مسئول فني كارفرما مؤظف است فوراً مسئول فني ديگري معرفي نمايد.
ماده12-   كميته فني براي مشورت و همكاري هاي فني دراجراي مقررات راجع به مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي كميته اي بنام كميته فني مركب از پنج نفراز كارشناسان مربوطه براي مدت دوسال از طرف وزيربهداري انتخاب خواهند شد.
رياست كميته بايكي از صاحب منصبان وزارت بهداري خواهد بود رئيس واعضاء كميته تا تجديد انتخابات آنها كماكان بكارخود ادامه خواهند داد.
ماده 13- وظايف كميته فني به شرح ذيل است:
الف - اشتراك مساعي ودادن نظرات ومشورتهاي فني به تقاضاي اداره كل نظارت برمواد غذائي.
ب- رسيدگي واظهارنظرنسبت به درخواستها راجع به تأسيس كارخانه ها يا كارگاه هاي مذكور درقانون وهمچنين مدارك مربوط به مسئولين فني كه ازطريق اداره كل نظارت برمواد غذائي به كميته ارسال ميشود.
ماده14- كميته ميتواند براي تنظيم آئين نامه ها وهمچنين بحث وشور درباره وظايف محوله به خود ، كميته هاي فرعي ازكارشناسان  رشته هاي مختلف مواد خوردني وآشاميدني وآرايشي وبهداشتي  تشكيل دهد كه رياست هريك از آن كميته هاي فرعي با يكي از اعضاي اصلي باشد ونيز رؤساي  كميته هاي فرعي ممكن است اشخاصي رابراي مشاوره دركميته فرعي دعوت نمايند.
تاریخ:
1391/11/03
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal