روش ساخت محلول SOP

روش ساخت محلول SOP
روش ساخت محلول SOP

(SOP تهيه محلولها )
1-هدف : اين دستورالعمل نحوه تهيه محلول ............... را شرح ميدهد.
2-دامنه عملكرد : اين محلول براي انجام  آزمون /آزمونهاي ................. در بخش ...................مورد استفاده قرار ميگيرد.
3-مسئوليت : كارشناس آزمايشگاه مسئول اجراي صحيح تمام مراحل تهيه محلول مورد نظر ميباشد.واحد QA بايد بطور دوره اي محلولهاي ساخته شده توسط كارشناسان را مورد ارزيابي قرار دهد.
4- مواد و تجهيزات :
4-1) مواد شيميايي و معرف ها :
     در اين قسمت كليه مواد شيميايي مورد استفاده با تعيين درجه آن قيد گردد.(با فرمول شيميايي )
4-2) تجهيزات :
       كليه تجهيزات مورد استفاده جهت تهيه محلول بطور دقيق قيد شود.
4-3) لوازم شيشه اي و غيره :
     كليه لوازه شيشه اي مورد نياز بطور دقيق قيد شود.

5- ايمني و توصيه :
نكات ايمني لازم در تهيه محلول قيد شود.

6- اصطلاحات و تعاريف :
 در صورت وجود اصطلاح خاص بطور دقيق تعريف شود.

7-روش كار :
7-1) فلوچارت مراحل كشيده شود .
7-2) اگر در مراحل ساخت محلول اصلي نياز به ساخت محلول يا تركيب ديگر باشد بايد قيد شده و به شماره دستورالعمل تهيه آن اشاره گردد.
7-3) مراحل انجام كار :
بطور كامل قيد شود بصورت بند بند و دستوري.
7-4) محاسبات :
اگر محلول نياز به تعيين فاكتور دارد فرمول محاسبه را قيد و محاسبه كنيد و تمام علائم اختصاري را توضيح دهيد.

8- گزارش :
در دفتر گزارش كار كد تمامي محلولها ، تاريخ ساخت محلولها و نحوه استاندارد كردن ( با ذكر فرمول ) فرد سازنده ، كد لوازم و تجهيزات مورد استفاده بطور كامل قيد شود.
9- مدارك و مراجع :
مدارك مورد استفاده در تهيه محلول را قيد كنيد .
تاریخ:
1391/11/04
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal