اعضای گروه


دکتری تخصصی آموزش پرستاری
استادیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی


مشاهده رزومهموسی سجادی

دکترای تخصصی آموزش پرستاری
مدیرگروه-دانشیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی 230
dr.sajjadi.m@gmu.ac.ir

مشاهده رزومه

sajjadi1975 4e4bb


علی محمد پور

دکترای تخصصی آموزش پرستاری
استاد و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


دانشگاه علوم پزشکی گناباد

حسین عجم زیبد

دکتری تخصصی سالمند شناسی
استادیار و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی
مشاهده رزومه

 
فاطمه حسینی مقدم 
 

حسن ایرانی

کارشناسی ارشد پرستاری -اطفال
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


 


مهدی بصیری مقدم

کارشناسی ارشدپرستاری - اطفال
دانشجوی دکتری پژوهش محور
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


دانشگاه علوم پزشکی گناباد

طاهره بلوچی

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
دانشجوی دکتری پرستاری
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی

مشاهده رزومه


 
مریم عشقی زاده

کارشناس ارشد پرستاری - اطفال
مربی و عضو هیئت علمی
تلفن: 57223028(051) داخلی
مشاهده رزومه

حبیب شارعی نیا

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
سمانه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری-داخلی جراحی
مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 نجمه ابراهیمی

کارشناسی ارشد پرستاری-اطفال
مربی و عضو هیئت علمی

مشاهده رزومه
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/16
تعداد بازدید:
2179
Powered by DorsaPortal