اعضای گروه

 

  دکتر سید حسین ابطحی ایوری

دکتری تخصصی بیوشیمی
دانشیار و عضو هیأت علمی
57223028(051) داخلی 350

Scopus

Google Scholar

 

محمد حسن مینوئیان حقیقی

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

استادیار و عضو هیأت علمی

57223028(051) داخلی 180

Scopus

Google Scholar

 

محمد قربانی

کارشناس ارشد هماتولوژی

مربی و عضو هیأت علمی

57223028(051) داخلی 326

Scopus

Google Scholar

 

دکتر علیرضا محمد زاده

دکتری میکروب شناسی پزشکی

استادیار و عضو هیأت علمی

57223028(051) داخلی 363

Scopus

Google Scholar