اعضای گروه

مجتبی کیانمهر

دکتری تخصصی بیو فیزیک
دانشیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 197.120
مشاهده رزومه


علیرضا منتظر ابدی

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی
استادیار و عضو هیأت علمی
تلفن تماس :
57223028(051) داخلی 132
مشاهده رزومه