اعضای گروه


نام و نام خانوادگی

تخصص

شماره تلفن داخلی

رزومه


دکتر کوکب بصیری مقدم

pHD پرستاری (دکتری تخصصی آموزش پرستاری)

استادیار و عضو هیأت علمی

مدیر گروه

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی 269،270

مشاهده رزومه

دکتر موسی سجادیدکترای تخصصی آموزش پرستاری
مدیرگروه-استادیار وعضو هیئت علمی

تلفن: 57223028(051) داخلی:230

dr.sajjadi.m@gmu.ac.ir
sajjadi
1975@gmail.com
مشاهده رزومه


سید حسین ناظمی
فوق لیسانس بیهوشی
مربی و عضو هیأت علمی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی:329

مشاهده رزومه


بتول محمدیان
دانشجوی دکترا پرستاری
مربی وعضوهیئت علمی
تلفن تماس : 57225027(051) داخلی

تلفن تماس : 57225027(051) داخلی:224