آیین نامه کمیته


 
 
 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گناباد

تاسیس بهمن ماه 1386

 

 مقدمه
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده، شگرف، پیچیده و درهم تنیده با رویکرد دانایی و فرهیختگی انسان است. در این برهه اقتدار منوط به تولید دانش و توسعه در گرو افزایش فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و وجود نظامهای منسجم با همکاری و تشریک مساعی همه اعضاء سازمان است. سرعت علوم و بخصوص علوم پزشکی آنچنان روبه تزاید است که فاصله کشورهای تولید کننده دانش و مصرف کننده مطلق آن را بطور نگران کننده ای فزونی می بخشد.
استقلال، توسعه و پیشرفت وابسته به آموزش، تحقیق و میزان نمره ملی برای تقویت و سرمایه گذاری در ابعاد نیروی انسانی ماهر، امکانات بهینه، تجهیزات و تکنولوژی مناسب آموزشی می باشد.
برای مقابله با تهدید عدم توازن تولید دانش و تکنولوژی و توان بکارگیری آن باید ظرفیت ها و توانمندیهای خود را بشناسیم، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازیم تا توان استفاده از فرصتها فراهم گردد. در این راه توسعه همه جانبه فرهیختگی اجتماعی، عزم و اهتمام همگانی لازم و برای دستیابی به این ماموریت اساسی نیاز به مساعدت دانشجویان بعنوان قشری ساعی، مشتری و همکار در فرآیند آموزش و پژوهش و توسعه فرهنگی دانشگاه کاملاً محسوس و انکار ناپذیر است. لذا تشکیل کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برای انجام ماموریت و چشم انداز تعیین شده، ضرورت دارد.

ماموریت:
کمیته دانشجوئی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد موارد زیر را وظیفه و رسالت خویش می داند:

نیاز سنجی آموزشی و همکاری در برنامه های توسعه و ارتقاء کمی و کیفی آموزش دانشگاه
همکاری در جهت بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات آموزشی و پژوهشی
ارائه پیشنهادات اصلاحی و مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در راستای توسعه آموزش پزشکی
کمک به برنامه ریزی درسی اساتید از طریق باز خورد نتایج در چار چوب مقررات مربوطه
کمک به ارتقاء فنون و توسعه کاربرد وسایل و رسانه های آموزشی
ارتباط فعال با کمیته تحقیقات دانشجویی و شورای پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
طراحی و پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی و مشارکت در انجام پژوهشهای آموزشی
ارتباط با اساتید و ارائه مقالات علمی دانشجویی برای چاپ در نشریات با راهنمایی آنان
پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت توانمندسازی دانشجویان جهت تحقق توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه
ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشگاه
برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای مطالعاتی
تهیه راهنمای استفاده از کتابخانه و اینترنت برای دانشجویان
همکاری در طراحی و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی و فعالیت آموزش دهندگان و واحدهای ارائه خدمات از طریق ارائه بازخوردهای به موقع و مناسب در چارچوب وظایف محوله

 چشم انداز:
ما در کمیته ی تحقیقات دانشجویی بر آن هستیم تا در 5 سال آینده به عنوان یکی از بهترین کمیته های دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی دانشگاههای سراسر کشور با انجام فعالیت های علمی بر نامه ریزی شده و مستمر و اجرای تحقیقات آموزشی مناسب و ایجاد فرهنگ تعهد و مسئولیت، تلاش و همکاری مجدانه با مسئولین و اساتید دانشگاه و جلب حمایت های مادی و معنوی آنان و تشریک مساعی در پایش مستمر وضعیت آموزشی دانشگاه در جهت ارتقاء و توسعه کمی و کیفی، یکی از دانشگاههای ممتاز در بخش آموزش و پژوهش و دانشجویی بوده و با دست یابی به نتایج بی نظیر آموزشی، امید، نشاط و توفیق را در دانشجویان دانشگاه ناظر و آموزشی پویا داشته و از جدیدترین شیوه های یاددهی- یادگیری در بخش های نظری، عملی و بالینی برخوردار گردیم.

ارکان:
ارکان کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش شامل موارد زیر است :

مسئول کمیته

دبیر کمیته

واحدهای تابعه

 ( در این آئین نامه منظور از کمیته، کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد می باشد)
بند1- مسئول کمیته:
یکی از اعضای هیئت علمی جوان و با انگیزه و علاقمند در زمینه ی آموزش پزشکی، پژوهش درآموزش و فعالیتهای دانشجویی که دارای وقت کافی است، به عنوان مسئول کمیته منصوب می شود.
نحوه انتصاب: مسئول کمیته بنا به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و ابلاغ معاون آموزشی دانشگاه منصوب می گردد.
مدت مسئولیت: مدت مسئولیت مسئول کمیته 4 سال بوده و انتخاب مجدد وی نیزبلامانع است.

وظایف:
پیشنهاد و یا صدور ابلاغ دبیر و مسئولین واحدها
نظارت بر عملکرد واحدها و دبیر کمیته
ارتباط با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی جهت ارتقای اهداف کمیته
ارائه گزارش کار سالیانه کمیته به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
ارتباط و هماهنگی با اعضای هیئت علمی و آموزشی
ارتباط مستمر با کمیته های دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دیگر دانشگاههای سراسر کشور

بند2- اعضای کمیته :
5 نفر عضو کمیته دانشجوئی از بین دانشجویان علاقمند توسط مسئول کمیته انتخاب شده و ابلاغ آنها بنا به پیشنهاد مسئول کمیته، توسط مدیر مرکز مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برای مدت 2 سال عضویت صادر می شود و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.

بند3- دبیر کمیته:
یکی از دانشجویان عضو کمیته به سمت دبیر کمیته منصوب می گردد.
نحوه انتصاب: دبیر کمیته در اولین جلسه ی کمیته دانشجویی با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و در صورت جلسه ی کمیته قید و بنا به پیشنهاد مسئول کمیته و حکم رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب می گردد.
مدت مسئولیت: دبیر کمیته برای مدت 2 سال انتخاب و انتخاب مجدد وی نیز بلامانع است.


وظایف:
هماهنگی برگزاری جلسات کمیته
مدیریت جلسات
هماهنگی بین واحدهای کمیته
ارائه گزارش کار به صورت ماهیانه به مسئول کمیته و شورای مرکزی کمیته دانشجویی

بند 4 - واحدها:
3 واحد زیر در کمیته دانشجویی فعالیتهای مربوطه را به انجام می رسانند.

واحد آموزش های مستمر
واحد پژوهش های آموزشی
واحدهای روابط عمومی و مشاوره دانشجویی

مسئولین واحدها پس از بحث و بررسی در جلسه ی شورای مرکزی پیشنهاد و ابلاغ آنها توسط مسئول کمیته دانشجویی بر اساس صورتجلسه انتخاب آنها صادر می گردد.

1- واحد آموزشهای مستمر:
این واحد به عنوان یکی از زیر مجموعه های کمیته دانشجویی در زمینه آموزشهای مستمر دانشجویان در خصوص بهبود کیفیت و کمیت آموزش پزشکی از طریق برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای حضوری و یا آموزشهای مجازی و غیر حضوری به منظور آشنایی و ارتقاء آگاهی دانشجویان در جهت بهبود عملکرد آنها فعالیت می نماید.
مسئول واحد آموزشهای مستمر: یکی از دانشجویان علاقمند عضو کمیته مرکزی دانشجویی، مسئولیت این واحد را عهده دار خواهد بود.
اعضای واحدهای آموزشی مستمر: اعضای این واحد طبق بند5 آیین نامه داخلی کمیته دانشجوئی (که به پیوست می باشد) انتخاب می گردند.

2- واحد پژوهشهای آموزشی:
این واحد به عنوان یکی از زیر مجموعه های کمیته دانشجویی به منظور انجام پژوهش در آموزش تشکیل و مسئول آن یکی از دانشجویان علاقمند عضو کمیته مرکزی دانشجویی، می باشد. اعضای این واحد طبق بند5 آیین نامه داخلی کمیته دانشجوئی انتخاب می گردند.
بدیهی است طرحهای تحقیقاتی آموزشی در کمیته پژوهش در آموزش مرکز توسعه و مطالعات آموزش علوم پزشکی بررسی و طبق مقررات مربوطه تصویب یا رد می گردد.

3- واحد روابط عمومی و مشاوره دانشجویی:
این واحد به عنوان یکی از زیر مجموعه های کمیته دانشجویی به منظور توسعه ارتباط عمومی با دانشجویان و اعضای هیئت علمی و آموزشی و انجام مشاوره دانشجویی در زمینه ی مرتبط با آموزش، فعالیت می نماید. و مسئول آن یکی از دانشجویان علاقمند عضو کمیته مرکزی دانشجویی، می باشد. اعضای این واحد طبق بند5 آیین نامه داخلی کمیته دانشجوئی انتخاب می گردند.

 آیین نامه داخلی کمیته دانشجوئی:

بند1 : جلسات کمیته دانشجوئی به صورت ماهانه برگزار خواهد شد. و در صورت لزوم برگزاری جلسات فوق العاده با اعلام مسئول کمیته خواهد بود.
بند2 : کلیه اعضا ملزم به حضور در جلسات کمیته می باشند و غیبت بیش از 3 جلسه اعضا منجر به قطع همکاری آنها با کمیته خواهد شد.
بند3 : در شورای کمیته دانشجویی مسئولین واحدها و دبیر کمیته باید گزارش عملکرد ادورای خود را ارائه کنند.
بند4 : جلسات با حضور 6 نفر از اعضا رسمی و مصوبات آن لازم الاجرا می باشد.
بند5 : اعضای واحدها مشتمل بر اعضای هیئت علمی و آموزشی علاقمند و دانشجویان ممتاز رشته های مختلف بنا به پیشنهاد مسئول واحد و ابلاغ رسمی مسئول کمیته دانشجویی به مدت 2 سال منصوب و انتخاب مجدد آنها نیز بلامانع است.
بند6 : برای مسئولین هر یک از واحدهای کمیته های دانشجویی، کارت عضویت عکس دار صادر می گردد.
بر اساس پیشنهاد مسئول کمیته دانشجویی و موافقت مدیر مرکز مطالعات توسعه آموزش علوم پزشکی به میزان انجام کار دانشجویان حق الزحمه دانشجویی بر اساس تعرفه های قانونی مربوطه، به مسئولین واحد ها تعلق خواهد گرفت.
بند7 : عضویت هر یک از اعضاء کمیته اختیاری است و در صورت انصراف یا فراغت از تحصیل، فرد واجد شرایط دیگری بر اساس فرآیند مربوطه جایگزین وی خواهد شد.
آیین نامه تشکیل کمیته مشورتی دانشجویی-بازنگری شده(آذر 91)
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/11
تعداد بازدید:
569
Powered by DorsaPortal