آیین نامه کمیته


 
 
 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی گناباد

تاسیس بهمن ماه 1386

 مقدمه
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده، شگرف، پیچیده و درهم تنیده با رویکرد دانایی و فرهیختگی انسان است. در این برهه اقتدار منوط به تولید دانش و توسعه در گرو افزایش فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و وجود نظامهای منسجم با همکاری و تشریک مساعی همه اعضاء سازمان است. سرعت علوم و بخصوص علوم پزشکی آنچنان روبه تزاید است که فاصله کشورهای تولید کننده دانش و مصرف کننده مطلق آن را بطور نگران کننده ای فزونی می بخشد.
استقلال، توسعه و پیشرفت وابسته به آموزش، تحقیق و میزان نمره ملی برای تقویت و سرمایه گذاری در ابعاد نیروی انسانی ماهر، امکانات بهینه، تجهیزات و تکنولوژی مناسب آموزشی می باشد.
برای مقابله با تهدید عدم توازن تولید دانش و تکنولوژی و توان بکارگیری آن باید ظرفیت ها و توانمندیهای خود را بشناسیم، نقاط ضعف را ترمیم و به تقویت نقاط قوت بپردازیم تا توان استفاده از فرصتها فراهم گردد. در این راه توسعه همه جانبه فرهیختگی اجتماعی، عزم و اهتمام همگانی لازم و برای دستیابی به این ماموریت اساسی نیاز به مساعدت دانشجویان بعنوان قشری ساعی، مشتری و همکار در فرآیند آموزش و پژوهش و توسعه فرهنگی دانشگاه کاملاً محسوس و انکار ناپذیر است. لذا تشکیل کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی برای انجام ماموریت و چشم انداز تعیین شده، ضرورت دارد.

ماموریت:
کمیته دانشجوئی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد موارد زیر را وظیفه و رسالت خویش می داند:

نیاز سنجی آموزشی و همکاری در برنامه های توسعه و ارتقاء کمی و کیفی آموزش دانشگاه
همکاری در جهت بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات آموزشی و پژوهشی
ارائه پیشنهادات اصلاحی و مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و پژوهشی در راستای توسعه آموزش پزشکی
کمک به برنامه ریزی درسی اساتید از طریق باز خورد نتایج در چار چوب مقررات مربوطه
کمک به ارتقاء فنون و توسعه کاربرد وسایل و رسانه های آموزشی
ارتباط فعال با کمیته تحقیقات دانشجویی و شورای پژوهش در آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
طراحی و پیشنهاد طرحهای تحقیقاتی و مشارکت در انجام پژوهشهای آموزشی
ارتباط با اساتید و ارائه مقالات علمی دانشجویی برای چاپ در نشریات با راهنمایی آنان
پیشنهاد و مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت توانمندسازی دانشجویان جهت تحقق توسعه آموزش علوم پزشکی در دانشگاه
ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزشی دانشگاه
برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای مطالعاتی
تهیه راهنمای استفاده از کتابخانه و اینترنت برای دانشجویان
همکاری در طراحی و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی و فعالیت آموزش دهندگان و واحدهای ارائه خدمات از طریق ارائه بازخوردهای به موقع و مناسب در چارچوب وظایف محوله

 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/08
تعداد بازدید:
817
Powered by DorsaPortal