برنامه هااولویتهای تحقیقاتی گروه پژوهش در آموزش

1- فرآینده های آموزشی با رویکرد انگیزش در دانشجویان
2 -تاثیر مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی بر تفکر و عملکرد پژوهشی آنان
3 - عرصه بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید
4 - کاربرد تکنولوژی آموزشی در ارتقاء یادگیری دانشجویان
5 - تجربه دانشجویان از تکالیف درسی(مقدار، نوع، کیفیت، کارآیی و...)
6 - ارزشیابی اساتید وارتقاء عملکرد آموزشی آنان
7 - بکارگیری الگوهای تدریس در فرآیندهای یاددهی- یادگیری
8 - ارزیابی عملکرد اساتید ، دانشجویان و نظام آموزشی پژوهشی
9 - بررسی موانع آموزش با کیفیت
10- آموزش پاسخگو
11 - آینده پژوهی و آینده نگاری درآموزش و پژوهش علوم پزشکی
12 - مشارکت پذیری دانشجویان در فرآیند آموزش
13 - نوآوری در آموزش علوم پزشکی
14- مدیریت دانش و فن آوری
15- رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی
16 - مدلهای تعالی سازمانی در آموزش علوم پزشکی
17- اثربخشی انعطاف پذیری استاد درفرآیند آموزش
18 - تأثیر ادغام در برنامه درسی بر یادگیری
19 - نقش فراشناخت بر ارتقاء فرآیند یاددهی- یادگیری در اساتید و دانشجویان
20- مهارت های ارتباطی اساتید و اثربخشی آن در کیفیت آموزش
21 - تجربه دانشجویان از حضور استاد در کلاس
22 - روند انگیزه یابی دانشجویان بر یادگیری
23 - آموزشهای مجازی
24 – نقش مشاوره و راهنمایی در بهبود وضعیت تحصیلی دانشجویان
25 - ارزیابی جایگاه استاد در فرآیند یاددهی – یادگیری
26 - اثربخشی آموزش دانشجو به دانشجو
27 - اثربخشی آموزش گروهی اساتید در فرآیند یاددهی- یادگیری
28 - تجربه دانشجو بودن در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
29 - تجربه معلم بودن در دانشگاه علوم پزشکی گناباد
30 - فعالیتهای فوق برنامه و اثربخشی آنها در برنامه های آموزشی
31 - روایی و پایایی ارزشیابی های سیستم آموزشی از اساتید توسط دانشجویان
32 - کیفیت فرآیندهای آموزشی و علل تداوم فرآیندهای معیوب
33 - تعیین فرآیندهای دچار نقص در سیستم آموزشی
34 - اثربخشی بازآموزی آموزشی پژوهشی بر بهبود کیفیت آموزش
35 - پیشرفت تحصیلی دانشجویان و ارتباط آن با عوامل مرتبط
36- انطباق برنامه های آموزشی دانشگاه با نیازهای جامعه
37 - اقتصاد و بهره وری در آموزش پزشکی
38 - ارزشیابی آموزشی و اعتبار بخشی
39 - مدلهای آموزش بالینی
40 - ادغام علوم پایه و بالینی


برنامه مشاوره گروه پژوهش در آموزش

ایام هفته ساعت مراجعین
دوشنبه 12-10 دانشجویان
دوشنبه 14-30/12 کارکنان – اعضاء هیئت علمی و آموزشی
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/07
تعداد بازدید:
188
Powered by DorsaPortal