پورتال کتابخانه دانشگاههای علوم پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فساhttp://lib-search.fums.ac.ir

  دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستیhttp://lib.uswr.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی یزد http://lib.ssu.ac.ir/Farsi/Home/Index 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی مشهدhttp://lib.mums.ac.ir/faces/home.jspx

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی همدانhttp://libportal.umsha.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی لرستان http://lib.lums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گلستانhttp://lib.goums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گیلان http://library.gums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانشاهhttp://lib.kums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرمانhttp://lib.kmu.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستانhttp://clib.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشانhttp://centerlib.kaums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوینhttp://ofoghlib.qums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شیرازhttp://elib.sums.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهید بهشتیhttp://dlib.sbmu.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شهرکرد http://78.39.35.220/web/guest

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی شاهرودhttp://lib.shmu.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زنجان http://lib.zums.ac.ir  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زاهدانhttp://library.zaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی اصفهان  http://lib.mui.ac.ir

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تبریز http://centlibrary.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ارومیه http://library.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایلام http://libportal.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی هرمزگان http://ofogh.clib.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بوشهر http://dlib.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران http://clib.iums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی تهران http://lib.tums.ac.ir/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی بیرجند http://dlib.bums.ac.ir/parvan/search/advanced/

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی رفسنجان    http://digilib.rums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-main.pl

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی همدان http://libportal.umsha.ac.ir/faces/home.jspx

 

تاریخ به روز رسانی:
1394/08/04
تعداد بازدید:
99
Powered by DorsaPortal