اسامی اساتید مشاور

 
               

لیست اساتید مشاور نیمسال اول 1395
رشته و مقطع  ورودی  نام و نام خانوادگی استاد مشاور 
Envirnmental H. Eng    
   بهداشت محیط     951 مریم صابری
   بهداشت محیط  941   سید علی سجادی 
   بهداشت محیط  931    مجتبی افشارنیا 
   بهداشت محیط  921 مهدی قاسمی 
   بهداشت محیط  کارشناسی ناپیوسته  942    حامد بیگلری 
   بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته  932   جواد دباقری  
ارشد  بهداشت محیط 941   مجتبی افشارنیا 
  ارشد  بهداشت محیط    931  سید علی سجادی 
Public H    
 بهداشت عمومی   951 صدیقه نیازی 
 بهداشت عمومی   921  علی  عالمی 
بهداشت دهان  942 جعفری زاده 
 بهداشت عمومی  931     محمد مطلبی
 بهداشت عمومی  941    جهانشیر توکلی زاده 
  بهداشت عمومی کارشناسی ناپیوسته   942     هدایت الله شمس
  بهداشت عمومی کارشناسی ناپیوسته   932    مجتبی کیان مهر 
  ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت    921    محمد مطلبی 
  ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت   931    مهدی مشکی 
ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 941    رضا اسماعیلی
Occupational H.&S. Eng.                      
   بهداشت حرفه ای  951     علی فیروزی 
    بهداشت حرفه ای 941    بهشتی
   بهداشت حرفه ای  931    محمد جواد فانی 
   بهداشت حرفه ای  921 هاشم نقوی 
Medical laboratory    
  علوم آزمایشگاهی   951 علیرضا محمدزاده
  علوم آزمایشگاهی  941     محمد قربانی
  علوم آزمایشگاهی   931 سید حسین ابطحی  
  علوم آزمایشگاهی   921 محمد حسن مینوئیان    
E.M.S    
  کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی   932    محمد مجلی 
  کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی   942  حبیب  شارعی نیا 
کاردانی فوریت های پزشکی   942    جلال مردانه 
کاردانی فوریت های پزشکی    932    خسرو شفقی 
Operating room    
  اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته   932 حسین محمدپور 
  اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته  یک  942    لیلا صاق مقدم
  اتاق عمل پیوسته  یک  921 دکتر حسین عجم
  اتاق عمل پیوسته  951 کوکب بصیری
  اتاق عمل پیوسته   941 بتول محمدیان 
  اتاق عمل پیوسته   931    مهدی مشکی 
  کارشناسی ناپیوسته هوشبری   932    بحری
  کارشناسی ناپیوسته هوشبری   942 علیرضا طلایی
  هوشبری پیوسته   921 مصطفی امیری 
  هوشبری پیوسته  951 سید حسین ناظمی 
  هوشبری پیوسته   941   عباسعلی عباس نژاد
  هوشبری پیوسته   931    حاج وثوق
Nur    
  پرستاری   921 علی دلشاد 
  پرستاری   922 مریم عشقی زاده
  پرستاری   912 حسن ایرانی 
  پرستاری  951 علی پورفاطمی 
  پرستاری   942  مریم مقیمیان
  پرستاری   941 ملیحه سلطانی 
  پرستاری     932 مهدی بصیری 
  پرستاری   931 موسی سجادی
  ارشد آموزش پرستاری   921   شهلا  خسروان 
 ارشد  پرستاری سلامت جامعه   941 محمد رضا منصوریان 
  ارشد  پرستاری سلامت جامعه   931   شهلا  خسروان 
   ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی  931    علی محمدپور
  ارشد آموزش پرستاری گرایش داخلی جراحی  941    علی محمدپور 
 ارشدمراقبت های  ویژه   931    محسن صاحبان 
  ارشدمراقبت های  ویژه   921    محمد مجلی 
  ارشدمراقبت های ویژه   941     آرش حمزه ای 
Midwifery    
  مامایی   921 رقیه رحمانی 
  مامایی  951 نجفی
  مامایی   941 هادیزاده 
  مامایی   931 الهه بنفشه 
Rdiology    
تکنولوژی پرتوشناسی 951 مریم جعفریان
تکنولوژی پرتوشناسی 941    منتظر ابدی 
تکنولوژی پرتوشناسی 931 مجید صادقی مقدم کاخکی
Medical    
پزشکی (الف) 931    سعید قانعی مطلق
پزشکی (ب) 931     جلیل مشاری
پزشکی   921    عبدالجواد خواجوی 
پزشکی  911    رضا احمدی 
پزشکی 901 میرچراغی 
پزشکی 891    علیرضا محمود آبادی 
پزشکیA  941       والی راد  
پزشکی B 941       درفشی
پزشکی C 941   علمی مهر 
پزشکیA  951 فهیمی
پزشکیB 951 کریمی شهری
پزشکیC  951 امید تبریزی
     
     

تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
985
Powered by DorsaPortal