معرفی کارکنان
 
 
     
 
 
 
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 
  
نام و نام خانوادگی: دکتر حسین عجم

 Ajam

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی سالمندشناسی
سمت : عضو هیات علمی و مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
پست الکترونیک
تلفن داخلی:  121
 
 
امور رایانه ای اموزشدانشگاه علوم پزشکی گناباد
نام و نام خنوادگی: مهندس سید مهدی متولی شهری

 

مدرک تحصیلی: کارشناس نرم افزار کامپیوتر
سمت : مسئول سیستم آموزشی سما
پست الکترونیک
تلفن داخلی:  228
 
نام و نام خانوادگی:فاطمه قاسمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت بازرگانی
سمت : کارشناس امور رایانه ای آموزش(دانشکده های پزشکی و پیراپزشکی)
پست الکترونیک: fateme_ghasemi80@yahoo.com
تلفن داخلی:  124
 
نام و نام خانوادگی:زری شریفی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی(خدمات)
سمت : کارشناس امور رایانه ای آموزش(دانشکده های پرستاری مامایی و بهداشت )
پست الکترونیک: sharifi_zari@yahoo.com
تلفن داخلی:  131
 
امور دانش اموختگان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد

 
 
نام و نام خانوادگی: علی پورفاطمی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی(پژوهشگری)
سمت: مسئول امور دانش آموختگان و کارشناس دبیرخانه شورای آموزشی و نقل و انتقالات دانشجویان
پست الکترونیک:moben-1391@yahoo.com
تلفن داخلی:  122
نام و نام خانوادگی: مریم اسماعیلی

 

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)
سمت: کارشناس امور دانش آموختگان دانشکده پرستاری و بهداشت
پست الکترونیک:
تلفن داخلی:  122
 
 
 
اموربایگانی دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نام و نام خانوادگی: مهدی عیسی پور

 

مدرک تحصیلی:کارشناس علوم تربیتی
سمت : مسئول امور بایگانی و صدور تأییدیه تحصیلی دانشجویان
 پست الکترونیک:
تلفن داخلی:  125
 
 
 
امور کلاس ها
دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
نام و نام خانوادگی:هاشم نقوی مقدم

 

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم اجتماعی(خدمات اجتماعی)
سمت : مسئول امور کلاس ها و امتحانات
پست الکترونیک: hnaghavim@yahoo.com
 
تلفن داخلی:  200
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
     

 

 
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/04
تعداد بازدید:
388
Powered by DorsaPortal