معرفی و شرح وظایف

 
     
 

معرفی:

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (Education Development Center ) به منظور ارتقاء کیفی آموزش و ایجاد محیطی پویا در دانشگاهها ی علوم پزشکی کشورایجاد و به منظور پیشبرد اهداف توسعه ای آموزش پزشکی فعالیت می نمایند . این مرکز به عنوان بازوی کارشناسی و مشاور فنی معاونت آموزشی دانشگاه سیاستهای کلان آموزشی را تدوین و به معاونت آموزشی ارائه می دهد .همچنین این مرکز با معاونین آموزشی ، بیمارستانهای آموزشی ارتباط عملکردی ( فرآیندی ) داشته وعرصه های آموزشی رادرجهت ارتقاءکمی و کیفی آموزش دانشجویان مورد حمایت علمی و فنی قرار داده ، مهمترین وظایف این مرکز آموزش اعضاء هیئت علمی،پزشکان، کارشناسان ودانشجویان در رده های مختلف در جهت بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات ، برنامه ریزی آموزشی ، طراحی و اجرای نظام ارزیابی و ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی و فعالیتهای آموزش دهندگان و واحدها و گروههای آموزشی و ارائه بازخورد ، ارتقاء فنون و توسعه کاربرد رسانه های آموزشی ، بهبود روشها وسیستمها و توسعه مدیریت علمی، بهبود روشهای پژوهش در آموزش و گسترش و ارتقاء کیفیت ، هدایت ، حمایت و اجرای پژوهشهای آموزشی ، ارتقاء نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی و طراحی ، اجرا ، نظارت و ارزشیابی دوره های و کارگاههای آموزشی به منظور رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشگاه ، بهبود آموزش پاسخگو به نیازهای جامعه ، هدایت و حمایت از استعدادهای برتر و درخشان دانشجویی و تشکیل کمیته دانشجویی به منظور کمک و همکاری در ارتقاء فرآیندهای آموزش می باشد.
مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دارای شش گروه تخصصی متشکل از اعضاء هیئت علمی و آموزشی و کارشناسان و دفتر هدایت استعدادهای درخشان و کمیته دانشجویی با وظایف زیر می باشد .

 

شرح وظایف:

- ارتقاء کیفیت آموزش و ایجاد پویایی مستمر از طریق :

1 - طراحی و اجرای ارزشیابی واحد ها
2 - تدوین استراتژی و اصلاح ساختار آموزشی بازنگری و تدوین برنامه درسی و توسعه آن
3 - بهبود روشهای پژوهش در اموزش، هدایت، حمایت، اجرای پژوهشهای آموزشی
4 - هدایت آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه و توانمند سازی جامعه در زمینه های مرتبط با بهداشت
5 - توانمند سازی اساتید و بهبود تورهای عرضه خدمات آموزشی
6 - توسعه تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن و ارتقاء فنون وسایل و رسانه های آموزشی
7 - شناسایی و بهبود استعداد های درخشان دانشجویی با محوریت ارزشهای والای اسلامی و انسانی
8 - مشاوره و جلب همکاری دانشجویان در ارتقاء فرآیند های اموزشی و پژوهشی از طریق همکاری و فعالیت نظام مند

مرکزمطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد دارای شش گروه تخصصی متشکل از اعضاء هیئت علمی و آموزشی و کارشناسان و دفتر هدایت استعدادهای درخشان و کمیته دانشجویی با وظایف زیر می باشد .
گروه تخصصی مهمترین اهداف و وظایف

ارزشیابی

طراحی و اجرای ارزشیابی فعالیت واحدها – ارزشیابی عملکرد مدرسین – ارزیابی درونی دانشگاه

برنامه ریزی درسی و آموزشی

تدوین استراتژیها و اصلاح ساختار آموزشی – بازنگری و تدوین برنامه درسی و توسعه آن – ارزیابی برنامه های آموزشی و درسی و اصلاحات لازم

پژوهش در آموزش

بهبود روشهای پژوهش در آموزشی –گسترش و ارتقاء کیفیت ، هدایت و حمایت و اجرای پژوهشهای آموزشی – اصلاح و تسهیل فرآیند اجرای تحقیقات علمی

آموزش علوم پزشکی پاسخگو

هدایت آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای جامعه – توانمند سازی جامعه در زمینه های مرتبط با سلامت – ارتقاءآموزشی نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی

توانمند سازی

آموزش و توانمند سازی اعضاء هیئت علمی ، آموزشی ،پزشکان و کارکنان – بهبود روشها و توسعه عرضه خدمات - بهبود عملکرد واحدها

تکنولوژی آموزشی

توسعه تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن – طراحی بخشهای مختلف مهارتهای عملی ، بالینی و آزمایشگاهی – ارتقاء فنون ، وسایل و رسانه های آموزشی

دفتر استعدادهای درخشان

شناسایی وتلاش درجهت شکوفایی استعدادهای بالقوه دانشجویان با محوریت ارزشهای والای اسلامی و انسانی ازطریق هدایت،حمایت و برقراری تسهیلات ویژه

کمیته دانشجویی مرکز

هدایت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویی و مشارکت فعال آنان درارتقاء فرآیندهای یاددهی- یادگیری از طریق همفکری و فعالیت نظام یافته

پرسنل مرکز:

منام و نام خانوادگی سمت تلفن
آقای نعمت الله عباسی کارشناس آموزش مداوم
05157220585 داخلی 148
آقای هاشم فلاح
مسئول دفتر استعدادهای درخشان
05157223028 داخلی 138
  خانم فاطمه صدوقی باغسیاه                                       کارشناس مرکز آموزش مهارت های بالینی                05157223028 داخلی 359-146
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/09/24
تعداد بازدید:
1204
Powered by DorsaPortal