معرفی واحد مامایی

واحد مامایی در جهت راهبرد اهداف سلامتی مادران و کودکان فعالیت می نماید و برنامه های اجرایی آن در سطح دانشگاه علوم پزشکی در معاونت درمان در چارچوب سلامت مادران – کودکان و نوزادان     می باشد.
اهم فعالیتها
1.برگزاری کمیته ها :
1. کمیته کاهش مرگ و میر مادران باردار این کمیته مسئول برگزاری جلسات و و پیگیری مصوبات و مداخلات تصویب شده در جهت کاهش آمار مرگ و میر مادران می باشد . بصورت پاره وقت جهت برنامه سلامت مادران و پیگیری موارد مرگ مادر با بررسی دقیق پرونده های مرگ مادر و انجام مداخلات لازم جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه و پیگیری مصوبات کمیته های دانشگاهی و اعلام به زیر گروه های مربوطه با تشکیل دقیق و مرتب کمیته های دانشگاهی بر حسب بروز موارد مرگ مادر
2. برگزاری کمیته علمی و هسته آموزشی دوستدار مادر و پیگیری مصوبات آن
3. کمیته مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه
4. این کمیته مسئول برگزاری جلسات و پیگیری مصوبات و مداخلات تصویب شده در جهت کاهش آمار مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه می باشد .
2. برگزاری دوره های آموزشی
1- دوره های آموزشی و باز آموزی حضوری و غیر حضوری جهت ماماهای شهرستان
2-استاندارد سازی خدمات و نیروی انسانی مامایی : برآورد نیروی انسانی مورد نیاز زایشگاهها –تقسیم نیروهای طرحی مامایی و نقل و انتقال آنها –ارزشیابی زایشگاهها بررسی وضعیت موجود فضای فیزیکی ، امکانات ،تجهیزات و نیروی انسانی در بخش نوزادان
3-نظارت بر مطب های زنان و مامایی بخش خصوصی و درمانگاههای شهرستان و پیگیری و پاسخگویی به شکایات مامایی و دیگر نامه های رسیده به معاونت درمان در این خصوص
3.اقدامات مرگ مادر:
1-هماهنگی درون بخشی به منظور گزارش فوری مرگ مادر
2-دریافت گزارش فوری مرگ مادر از مراکز بهداشتی و درمانی
3- ثبت اطلاعات مرگ مادر در پورتال وزارت
4-بررسی پرونده های بیمارستانی مرگ مادر از نظر اقدامات انجام شده
5-دریافت پرسشگری مرگ مادر باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر
6-ارسال آمار و فرمهای مرگ مادری از 7 تا 12 و جدول استخراج شده از پرسشنامه در پایان هر نیم سال به وزارت متبوع
7-جمع بندی گزارش مرگ و میر مادر باردار جهت ارائه در سایت نظام مراقبت مرگ مادر
8-تهیه نمودار مقایسه ای مرگ ومیر مادر باردار در جهت ارائه گزارش فصلی و سالیانه به ریاست دانشگاه
9- تهیه ویژه نامه مرگ مادر
4. پیگیری برنامه های وزارتی سلامت نوزادان
1-برگزاری کارگاههای پیشرفته و مقدماتی احیاء نوزاد جهت پزشکان وماماها وپرستاران بخشهای نوزادان ،اطاق عمل و زایشگاه
2-راه اندازی مراقبت آغوشی در بخش نوزادان
5. پیگیری برنامه های وزارتی مرگ و میر کودکان 59-1 ماهه
1-جمع آوری آمار مرگ از شبکه های بهداشت و درمان و معاونت بهداشتی
2-پیگیری مصوبات و مداخلات تصویب شده در جهت کاهش آمار مرگ و میر
6. اجرای برنامه حاکمیت بالینی در اتاق زایمان
1-راه اندازی زایمان فیزیولوژی
2- اقدام در جهت دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادر
سایر اقدامات شامل:
1-تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و ارسال به وزارت متبوع واجرا وپایش برنامه تا آخر سال
2-جمع بندی آمار موارد زایمان طبیعی و سزارین از بیمارستانهای تحت پوشش و تحلیل آمار مزبور

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/06
تعداد بازدید:
126
Powered by DorsaPortal