واحد ارزشیابی و آمار


گروه هدف ارزیابی عملکرد شامل کلیه مستخدمین غیر هیات علمی موسسه از جمله کارمندان رسمی ،پیمانی ، قراردادی(کارمعین،کارگری و ...) ، طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان ، مامورین و ... می باشد. شاغلین موسسه که در چهار گروه مدیران پایه ، مدیران میانی، کارکنان و کارکنان پشتیبانی طبقه بندی می شود می بایست فرمهای مربوط به خود را در زمان مقرر تکمیل نمایند.

مدیران میانی

مدیران پایه(عملیاتی)

کارکنان

کارکنان پشتیبانی

· معاونین رئیس ستاد دانشگاه /دانشکده

· مدیران معاونین رئیس دانشگاه /دانشکده

· معاونین مدیران در ستاد دانشگاه/دانشکده

· روسای دانشکده ها/مراکز تحقیقات/آموزشکده ها

· معاونین روسای دانشکده ها/مراکز تحقیقات/آموزشکده ها

· روسای بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی

· معاونین روسای بیمارستانها

· مدیران بیمارستانها

· مدیر خدمات پرستاری بیمارستانها

· مدیران شبکه های بهداشت و درمان

· معاونین مدیران شبکه بهداشت و درمان

· روسای مراکز بهداشت شهرستان

· رئیس اداره در ستاد دانشگاه / دانشکده

· معاونین رئیس اداره در ستاد دانشگاه / دانشکده

· روسای گروهها در ستاد دانشگاه / دانشکده

· روسای ادارات دانشکده ها/مرکز تحقیقات/آموزشکده ها

· معاونین روسای ادارات دانشکده ها/مراکز تحقیقات/آموزشکده ها

· رئیس خدمات پرستاری

· روسای ادارات امور عمومی /حسابداری/اداری درشبکه های بهداشت و درمان و مرکز بهداشت شهرستان

· روسای مراکز بهداشتی و درمانی شهری /روستایی / شبانه روزی

· روسای ادارات بیمارستانها

· معاونین روسای ادارات بیمارستانها

· مدیران آموزشگاه یا دبیرستان بهورزی یا بهیاری

· سوپروایزر در بیمارستانها

تمامی کارکنان در سطوح مختلف از جمله کارشناس مسئول در این دسته قرار می گیرند.

تبصره: کارشناس مسئولانی که ( بدون رئیس اداره یا گروه) مستقیما زیر نظر مدیر یا معاون مدیر عهده دار مسئولیت واحد سازمانی می باشند می بایست فرم ارزیابی مدیران پایه را تکمیل نمایند

کلیه کارکنان با مشاغل خدماتی و پشتیبانی از قبیل ، نظافتچی، آبدارچی، راننده، امور چاپ و تکثیر ،امور آشپزخانه و رستوران ،نگهبانی، باغبانی و امور تاسیساتی و...

تذکر: نکاتی که در تدوین فرمهای ارزیابی عملکرد می بایست مدنظر قرار گیرد:

1. کلیه کارمندان غیر هیات علمی و همچنین کارمندان دورکار مشمول این دستور العمل می‌گردند.

2. برای گروه هدف دارا بودن حداقل 6 ماه اشتغال به کار، ملاک ارزیابی عملکرد و نعیین نمره ارزیابی کارمند در سال مورد ارزیابی می باشد.

3. جانبازانی که در دوره ارزیابی در حالت اشتغال می‌باشند وکارمندانی که در دوره ارزیابی در ماموریت آموزشی تمام وقت به سر می برند مشمول این دستور العمل نمی گردند.

4. در صورت مغایرت پست سازمانی و سمت افراد، ملاک تکمیل فرم ارزیابی، سمت و شغل مورد تصدی در سال ارزیابی می باشد .

5. کارکنانی که طی سال ارزیابی بازنشسته می شوند و یا خدمت طرح آنان به پایان می رسد در صورت داشتن 6 ماه حضور و اشتغال به کار در سال مورد ارزیابی ،می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند.

6. عنوان پست سازمانی در فرم دقیقا مطابق با حکم کارگزینی قید شود.

7. افرادی که در دو سمت یا پست مختلف در دو حوزه متفاوت زیر نظر دو مدیر فعالیت نموده اند، با شاخص های اختصاصی هر دو سمت یا پست مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و از مدیر واحدی که بیشترین زمان را در آنجا به انجام وظیفه مشغول می باشند، تاییدیه دریافت می‌نمایند.

تاریخ به روز رسانی:
1398/09/17
تعداد بازدید:
664
Powered by DorsaPortal