معرفی واحد


  • نام ونام خانوادگی
  • اعظم رضی زاده
  • سمت
  • سوپروایزرآموزش سلامت
  • مرتبه
  • کارشناس پرستاری

  
  شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان :


  
 رسالت:

واحد آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن علامه بهلول گنابادی ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اراﯾﻪ ی ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎر آﻣﺪ در راﺳﺘﺎی ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر، ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و حفظ وارتقای سلامت گروههای مختلف جامعه می پردازد .

 چشم انداز:

ما مصممیم بتوانیم با دستیابی به ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش سلامت به جامعه ای  با بالاترین سطح سلامت روحی ، روانی ، جسمی و اجتماعی   و معنوی دست پیدا کنیم و درراستای اهداف بیمارستان دوستدار ارتقای سلامت گام برداریم.

 باورها وارزشها:

 برخورداری از بالاترین سطح سلامت حق همه ی انسانها است .

 هر کاری در بخش سلامت، سرمایه گذاری است نه هزینه.

 ارایه خدمات مراقبت سلامت با تکیه بر دانش محوری ، همدلی و مشارکت جویی.

آموزش سلامت : 

آموزش سلامت فرایندی است هدفمند، سیستماتیک، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد  وباعث تغییر در آگاهی، نگرش ، مهارت مددجو ، افزایش صلاحیت توانایی مددجو در مراقبت از خود، افزایش سطح سلامت و رفاه جامعه می شود که در برگیرنده تمام فعالیتهای آموزشی مربوط به بیماری شامل آموزش های درمانی، بهداشتی و ارتقای سلامت بالینی می باشد.

 به عبارت دیگرآموزش سلامت یکی از ابعاد مهم مراقبت های پرستاری و از نقش های کلیدی پرستاران در ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به شمار می رود . پرستار در نقش آموزش دهنده به بیمار و خانواده وی کمک می کند تا توانایی آنان در مراقبت از خود افزایش یابد و در نتیجه سلامتی ارتقاء یافته و از بیماری ها پیشگیری شود.

 مهمترین هدف آموزش سلامت افزایش توان خودمراقبتی افراد جامعه می باشد.

 مزایای آموزش مراقبت ازخود به بیماران:

 

افزایش رضایتمندی بیمار

کاهش اضطراب بیمارو همراه

کاهش دوره بستری

افزایش  نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی

کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی

بهبود کیفیت زندگی بیمار

کاهش بروز عوارض بیماری

افزایش توانمندی و مشارکت مددجو در برنامه های درمانی و مراقبتی

افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره

تکمیل برنامه های درمانی

کاهش پذیرش مجدد بیماران 

    شرح وظایف سوپروایزران آموزش سلامت:

    سوپروایزر آموزش سلامت، پرستاری است که در مراکز بهداشتی درمانی، مسئولیت فعالیتهای آموزش سلامت به مددجویان را تحت نظر مدیرپرستاری به عهده دارد.

   حیطه فعالیتهای وی شامل آموزشهای درمانی، بهداشتی و ارتقاء سلامت بالینی است که برای کمک به مددجو و خانواده وی به منظور تصمیم­ گیری آگاهانه درمورد   بیماری خود و کسب مهارت خود مراقبتی صورت می­گیرد.

1تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

2-آشنا کردن اعضاءکمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

3-تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت)

4-هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه­ های آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

5-تدوین برنامه ­های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

6-بررسی نیازهای آموزشی مددجویان

7-تهیه رسانه ­های آموزشی و مستندات معتبر جهت آموزش سلامت به مددجویان

8-تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیتهای آموزش سلامت در واحدهای ذیربط

9-پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب 

10-ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

11-بررسی فعالیت آموزشی کارکنان، شناسایی و تقویت آنان

12-گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش سلامت

13-ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

14-همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

15-ارتقاء کیفیت برنامه­های آموزش سلامت به مددجو

16-پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسائل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری

17-شرکت فعال در سمینارها، کنگره ­ها جهت ارائه روش­های اثربخش و مؤثرتر در ارائه خدمات آموزش سلامت

18-ارائه تازه ­ها و نتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....)

19-همکاری و مشارکت در انجام طرح­های پژوهشی

20-بررسی رضایتمندی مددجویان ازآموزشها

 

 
  
 
contact 
برای ارتباط با دفتر سوپروایزر آموزش سلامت در بیمارستان از طریق آدرس و تلفن زیر مکاتبه نمائید: 
خراسان رضوی، گناباد، خیابان سعدی، بلوار وحدت، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی، طبقه منفی یک
شماره تلفن:
57236833--051، داخلی: 1091
پست الکترونیکی :
razizadeh.a@gmu.ac.ir
 
 
 
 
 
  • سید مسلم مهدوی شهری


تاریخ به روز رسانی:
1398/07/14
تعداد بازدید:
68
Powered by DorsaPortal