اعضاء

مدیر: دکترلیلا صادق مقدم(استادیار، هیأت علمی، دکتری سالمند شناسی)

اعضاء:
دکترمحمد مجلی(استادیار، دکتری تخصصی پرستاری)
دکتر حسین عجم (استادیار، دکتری تخصصی سالمند شناسی)
موسی سجادی(استادیار، دکتری تخصصی آموزش پرستاری)
معصومه امیری دلویی (مربی، کارشناس ارشد پرستاری بهداشت جامعه)
مجید دانشفر (دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان)
آقای عجم (دانشجو )
آقای باقری (دانشجو )
کارشناس : حبیب شارعی نیا (مربی، هیات علمی، کارشناس ارشد پرستاری داخلی- جراحی)
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/02
تعداد بازدید:
27
Powered by DorsaPortal