اعضاء
مدیر: مهندس محمد جواد فانی (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای)
اعضاء:
دکتر سید حسین ابطحی (استادیار، هیأت علمی، دکتری بیوشیمی)
دکترمریم معاون سعیدی(استادیار، دکتری تخصصی طب کار)
دکتر محمود متقی (دکترای تربیت بدنی گرایش مدیریت و برنامه ریزی)
محمد قربانی (مربی، هیات علمی، کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون)
مهندس مجتبی امکانی (مربی، هیأت علمی، کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای)
سعید عرفانپور (مربی، هیأت علمی، کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی)
مهندس الهه نمکی مقدم (کارشناس بهداشت حرفه ای)
کارشناس:
خانم خوشه شاهی (دانشجوی کارشناسی بهداشت حرفه ای)
تاریخ به روز رسانی:
1397/03/02
تعداد بازدید:
71
Powered by DorsaPortal