هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است

هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است

دراین مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بر روی 108 بیمار در محدوده سنی 55- 15سال، کاندید عمل جراحی ارتوپدی، جراحی عمومی و ارولوژی تحت بیهوشی عمومی با لوله تراشه مورد مطالعه قرار گرفتند.. نمونه گیری به روش در دسترس و تخصیص تصادفی BBR انجام شد . 30 دقیقه قبل از خروج لوله تراشه در گروه دگزامتازون (mg 8) و هیدروکورتیزون (mg100) بصورت وریدی یک دوز دارو تزریق شد.در زمان خروج لوله تراشه به ترتیب در دو گروه دگزامتازون و هیدروکورتیزون فراوانی بروز اسپاسم حنجره 8/14%، 5/18% (61/0p=).سرفه 5/18%، 1/24%، (48/0p=) و استریدور8/14% 5/18% (61/0p=) بود و اختلاف آماری معنادار مشاهده نشد. بین میانگین وزن واحدهای پژوهش در بیمارانی که اسپاسم حنجره (03/0p=)، سرفه (002/0p=) و استریدور (001/0p=) داشتند با بیمارانی که این علائم را نشان ندادند.بر اساس این مطالعه هیدروکورتیزون و دگزا متازون با اثرات مشابه بر لارنگواسپاسم، سرفه، استریدور بعد از خروج لوله تراشه موثر است. لذا با در نظر گرفتن طول اثر کوتاه تر، استفاده از هیدروکورتیزون پیشنهاد می شود.

تاریخ:
1398/07/25
تعداد بازدید:
4
منبع:
Powered by DorsaPortal