کارگاههای برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1393

کارگاههای برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1393
کارگاههای برگزار شده کمیته تحقیقات دانشجویی در سال 1393

ردیف

نام کارگاه

مکان برگزاری

تاریخ برگزاری

مدرسین کارگاه

1

کار با حیوانات آزمایشگاهی

آزمایشگاه هماتولوژی

10/2/1393

دکتر ابطحی- دکتر عباس نژاد- مهسا پورعیدی- نجمه جاجرمی

2

مقاله نویسی مروری

سالن رازی

25/2/1393

مهندس باقری

3

روش تحقیق

سالن رازی

30/2/1393

آرزو داوری نیا- علی دلشاد- سمانه نجفی- الهام صابری

4

پروپوزال نویسی

سالن سینا

31/2/1393

علی دلشاد- مریم جعفریان- مجتبی ازقندی- دکتر سجادی

5

مقاله Search

نت لب

8/3/1393

مجتبی ازقندی- مهندس داستانی

6

روش تحقیق

سالن رازی

8/7/1393

مهندس ازره

7

روش تحقیق

سالن رازی

9/7/1393

مهندس بهشتی- مهندس فانی

8

کاربرد رایانه

نت لب

14/7/1393

مهندس ازره

9

کاربرد رایانه

نت لب

22/7/1393

مهندس ازره

10

پروپوزال نویسی

سالن رازی

24/7/1393

علی دلشاد- سمانه نجفی- بتول محمدیان- مهندس داستانی- جواد کرامتی

11

مقاله نویسی مروری

نت لب

24/7/1393

مهندس باقری

12

بانک های اطلاعاتی

نت لب

27/7/1393

مجتبی ازقندی

13

کاربرد رایانه

نت لب

(صبح)28/7/1393

مهندس ازره

14

کاربرد رایانه

نت لب

(عصر)28/7/1393

مهندس ازره

15

پروپوزال نویسی

سالن رازی

(صبح)30/7/1393

علی دلشاد- مریم یعقوبی- مهندس داستانی- جواد کرامتی

16

پروپوزال نویسی

سالن رازی

(عصر)30/7/1393

علی دلشاد- مریم یعقوبی- مهندس داستانی- جواد کرامتی

17

پروپوزال نویسی

سالن رازی

(صبح)1/8/1393

الهام صابری- مریم یعقوبی- سمانه نجفی- مهندس داستانی- جواد کرامتی

18

پروپوزال نویسی

سالن رازی

(عصر)1/8/1393

الهام صابری- مریم یعقوبی- سمانه نجفی- مهندس داستانی- جواد کرامتی

19

پروپوزال نویسی

سالن رازی

7/8/1393

سمانه نجفی

20

بانک های اطلاعاتی

نت لب

(صبح)22/8/1393

راحله محرابی- مجتبی ازقندی

21

بانک های اطلاعاتی

نت لب

(عصر)22/8/1393

راحله محرابی- مجتبی ازقندی

22

جستجوی مقالات

نت لب

2/9/1393

مجتبی ازقندی

23

پروپوزال نویسی

سالن رازی

3/9/1393

علی عباسی- مریم یعقوبی-نجفی- مهندس داستانی-جواد کرامتی

24

روش تحقیق

سالن رازی

5/9/1393

دکتر محمدزاده- سمانه نجفی- آرزو داوری نیا

25

روش تحقیق

سالن رازی

6/9/1393

دکتر محمدزاده- سمانه نجفی- آرزو داوری نیا

26

بانک های اطلاعاتی

نت لب

16/9/1393

مجتبی ازقندی

27

تدوین و طراحی پوستر

سالن رازی

23/9/1393

علی دلشاد- مهندس داستانی

28

روش تحقیق

سالن رازی

13/10/1393

حسن ایرانی

29

روش تحقیق

سالن رازی

15/10/1393

فریبا عسکری

30

آشنایی با منابع اطلاعاتی

دانشکده پزشکی

17/11/1393

دکتر خواجوی- مجتبی ازقندی

31

معرفی و جستجو در اینترنت(IT)

نت لب

6/12/1393

مهندس میثم داستانی

32

پروپوزال نویسی

سالن رازی

(صبح)7/12/1393

علی دلشاد- الهام صابری- مهندس داستانی- جواد کرامتی

33

پروپوزال نویسی

سالن رازی

(عصر)7/12/1393

علی دلشاد- الهام صابری- مهندس داستانی- جواد کرامتی

34

مقاله Search

نت لب

12/12/1393

مهندس باقری

35

مقاله Search

نت لب

13/12/1393

مهندس باقری

36

مقاله نویسی

سالن سینا

13/12/1393

دکتر محمدپور

37

گزارش نهایی تحقیق

سالن رازی

19/12/1393

علی دلشاد

تاریخ:
1394/08/25
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal