عملكرد مديريت خدمات پشتيباني در سال 1390

عملكرد مديريت خدمات پشتيباني در سال 1390

1- تشكيل جلسات مربوط به تبديل وضعيت نيروهاي شركتي
2- جمع بندي نتيجه جلسات و گرفتن آمار دقيق افراد مشمول و گرفتن استعلامهاي مربوطه  
3-نگهدااشت و جمع آوري اطلاعات نيروهاي شركتي و همچنين تأمين نيروهاي تخصصي مورد نياز واحدها از طريق عقد قرارداد كار معين و مشخص
4- پيگيري استعلام بهاء قراردادهاي خودروهاي بخش خصوصي (شامل خودروهاي مراكز بهداشتي درماني، بيمارستانها، ميني بوسهاي واحدها و غيره
5- تداركات، سفارشات كالاها و ملزومات اداري و همچنين تدارك وسايل پذيرايي مراسمات مختلف و جلسات ستادي و غير ستادي
6- نگهداشت ساختمانها و تعميرات وسائط نقليه با همكاري بخش خصوصي
7- پيگيري و اصلاح آمار خودروهاي موجود دانشگاه
8- پيگيري تحويل آمبولانسها و اسناد آنها
9- عقد قرارداد كارمعين با نيروهاي مورد نياز واحدها و پيگيري امور مربوطه
10- پيگيري و عملياتي نمودن منويات و فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف و جهاد اقتصادي و تشكيل جلسات لازم در حوزه ها
11- جمع آوري اموال مازاد بر نياز و اسقاطي حوزه ها ستاد مركزي ، بيمارستان 15 خرداد، بيمارستان 22 بهمن، معاونت آموزشي و معاونت بهداشتي وانتقال آن به انبار مركزي به منظور فراهم شدن اقدامات قانوني فروش .
12- فروش اموال اسقاطي شامل : تنظيم آگهي و برگزاري مزايده با همكاري دفتر حقوقي براي كليه حوزه ها
13- پيگيري واگذاري نگهداري راهبردي تأسيسات واحدها و مراكز بهداشتي درماني
14- پيگيري مستند سازي اموال غير منقول دانشگاه و پشتيباني امور مربوطه
15- تشكيل ستاد مراسمات ويژه و تشكيل جلسات مربوطه وتقسيم كار بين عوامل اجرائي شامل:(ستاد ارتحال حضرت امام خميني(ره)دهه فجر،ستاد تسهيلات نوروزي و غيره )
16 صدور بخشنامه هاي مربوطه از طريق معاونت محترم پشتيباني و پيگيري امور مربوطه
17- تشكيل جلسات شوراي معاونين(شامل 25 جلسه و142 مصوبه) و پيگيري مصوبات آن
18-بازديد از واحدها و شركت در جلسات،كميته ها، كنفرانسها،كميسيونها ، سمينارها
19-ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي خدماتي و اصلي دانشگاه.
20- برنامه ريزي در جهت كاهش هزينه هاي و افزايش بازده نيروي كار
21- پيگيري امور فضاي سبز حوزه  معاونت آموزشي و انجام تشريفات جهت واگذاري به بخش خصوصي
22- پلاك كردن 15 دستگاه خودرو

تاریخ:
1391/04/26
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal