شرح وظايف مسئول امور قراردادها و سفارشات

شرح وظايف مسئول امور قراردادها و سفارشات
Untitled Document
     
 
 
•    تهیه و ارسال مجوز مناقصه/مزایده جهت واحدهای تابعه
•    مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه/مزایده
•    دسته‌بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیون مناقصه/مزایده
•    تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی به امور مالی از طریق معاونت محترم پشتیبانی بعد از انجام هر جلسه مناقصه/مزایده
•    تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه/مزایده
•    دسته‌بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه
•    جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها از نظر تنظیم در فرم استاندارد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
•    مرتب‌سازی و نگهداری قراردادهای ارسالی واحدها
•    ورود اطلاعات مناقصه‌ها/مزایده‌های انجام شده به رایانه و بانک اطلاعاتی حوزه و تهیه نمودار مقایسه‌‌ای واحدها
•    تهیه جدول برگزاری مناقصه/مزایده بر اساس مستندات موجود و نامه‌های رسیده از واحدها
•    تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه‌ها
•    تهیه و ابلاغ مکاتبه‌های قابل طرح در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به واحدها
•    به روز در آوردن فرآیندها و اطلاعات امور مناقصه/مزایده در سایت دانشگاه
•    بررسی و رفع نقص تیپ‌های قراردادهای گذشته
 
     
تاریخ:
1391/04/22
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal