عملکرد مدیریت امور مالی در سال 1388

عملکرد مدیریت امور مالی در سال 1388

1- تهیه و تدوین تراز نهایی سال 1387 اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای و تحویل آن به خزانه داری کل کشور ، دیوان محاسبات و خزانه معین استان خراسان رضوی
2- تهیه و تکمیل فرمهای تفریغ بودجه مربوط به عملکرد مالی سال 1387و همکاری با دستگاههای نظارتی و ارسال تراز ماهانه به دیوان محاسبات خراسان رضوی .
3-قرارداد با مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به منظور حسابرسی اسناد سال 1387 دانشگاه که در نهایت منجر به تدوین گزارش حسابرس گردید.
4- ارائه دفاعیه و گزارش توجیهی در خصوص موارد معنونه در گزارش حسابرس در جلسه هیأت امناء مورخ 1/10/88 که منجر به تصویب گزارش مالی دانشگاه توسط هیأت امناء گردید.
5- فراهم نمودن ارتباط امور مالی ستاد دانشگاه با امور مالی واحدهای تابعه دانشگاه از طریق شبکه بیسیم جهت اجرایی کردن حسابداری به روش نظام نوین مالی .
6- ارتباط تنگاتنگ با خزانه معین استان خراسان رضوی به منظور وصول اعتبارات تخصیص یافته
7- تأمین اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه
8- شرکت در جلسات مناقصات برگزار شده .
9- تهیه گزارشات مالی مورد نیاز و ارائه آن به ریاست و معاونین محترم دانشگاه.
10- انجام عملیات مالی دانشگاه برابر ضوابط و مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و مصوبات هیأت امناء .
11- پیگیری وصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه
12- اولویت بندی در پرداختهای اجتناب ناپذیر با توجه به نقدینگی موجود دانشگاه
13- همکاری و هماهنگی با واحدهای بودجه ، دفتر فنی ، نیروی انسانی در خصوص کسری اعتبارات
14- نظارت بر فعالیتهای مالی واحدهای تابعه.
15- استفاده از نرم افزار نوین مالی و ثبت اسناد هزینه سال 88 در کلیه واحدهای تابعه دانشگاه
16- برگزاری جلسات آموزشی نظام نوین مالی برای پرسنل امور مالی دانشگاه
17- شرکت در کارگاههای تخصصی حسابداری تعهدی در طول سال
18- تقدیر مدیر کل محترم بودجه وزارت و موسسه حسابرسی و دیوان محاسبات از عملکرد مالی سال 87

19- عملکرد ریالی دانشگاه به شرح جدول ذیل :

الف) خلاصه گزارش وضعیت عملکرد مالی سال 88 در بخش اعتبارات جاری مقایسه آن با سال 1387

 ب) درآمدهای اختصاصی سال 88 و مقایسه با سال 1387

  ج) وضعیت عملکرد مالی در بخش اعتبارات تملک دارائیهای  سرمایه ای (عمرانی ملی)

  د) از محل ردیفهای متمرکز ابلاغی (تملک دارائیهای سرمایه ای) و مقایسه آن با سال 1387

 هـ) از محل ردیفهای متمرکز ابلاغی (هزینه ای)  و مقایسه آن با سال 1387

 

دریافت فایل عملکرد مدیریت امور مالی در سال 1388 در قالب Pdf

تاریخ:
1391/04/29
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal