عملكرد مديريت توسعه سازمان و منابع انساني در سال 1390

عملكرد مديريت توسعه سازمان و منابع انساني در سال 1390

1- صدور احكام افزايش سنواتي كاركنان دانشگاه
2- اخذ مجوز استخدامی به تعداد 62 نفر
3- جذب و بکارگیری تعداد 79 نفر نیروی طرحی
4- جذب و بکارگیری تعداد 14 نفر ضریب k به منظور تأمین کادر تخصصی بیمارستانها
5- جذب و بکارگیری تعداد 2 نفر پیام آور بهداشت
6- تأمین کادر هیأت علمی مورد نیاز از طریق استخدام
7- نظارت و پیگیری انجام ارزشیابی سالانه کارکنان
8- بکارگیری سرباز هیأت علمی جهت تأمین کادر هیأت علمی مورد نیاز گروههای آموزشی
9- برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز کارکنان حوزه معاونت
10- نظارت بر دوره های آموزشی و کارگاههای برگزار شد در واحدهای دانشگاه
11- اخذ دوره های پیشنهادی معاونتها و کددار نمودن بیش از 720 دوره آموزشی کارکنان
12- ارسال آمار و اطلاعات پرسنلی هر سه ماه یکبار به وزارت متبوع و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
13- برگزاري آزمون استخدامي به منظور جذب نيروي مورد نياز بهداشتي درماني
14- اعلام ذخیره مرخصی کارکنان در پایان سال
15- برگزاری کمیته نقل و انتقالات در مقاطع سه ماهه
16- برگزاری کمیته ساماندهی نیروی انسانی به تعداد 9جلسه
17- برگزاری دوره آموزشی بدو استخدام کارکنان جدید الاستخدام در دانشگاه
18- انجام مكاتبات و استعلامهای مورد نیاز با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همچنين معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استانداری خراسان رضوی
19- صدور احكام ارتقاء طبقه كاركنان مشمول
20- اصلاح و رفع نقص سامانه آموزشی کارکنان و صدور شناسنامه آموزشی مورد نیاز همکاران
21-پيگيري و اصلاح چارت سازماني واحدهاي دانشگاه (شبكه بهداشت و درمان بجستان ،بيمارستانها و دانشكده هاي جديد التاسيس )

تاریخ:
1391/04/28
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal