سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی
در فرهنگ وبستر سلامت وضع خوب و عالي بدن، انديشه و روح و بويژه بر كنار بودن از درد يا بيماري جسمي تعريف شده است. در فرهنگ آكسفورد به معني وضع عالي جسم يا روح و حالتي كه اعمال بدن به موقع و به گونه موثر انجام شود آمده است. جالينوس سلامت را عبارت از وجود نسبت معيني از عناصر گرمي، سردي، رطوبت و خشكي تعريف مي كند. ابن سينا معتقد است : سلامت سرشت يا حالتي است كه در آن اعمال بدن به درستي انجام مي گيرد... نقطه مقابل آن بيماري است
سازمان جهاني بهداشت، سلامت را بهزيستي كامل جسمي، رواني و اجتماعي و نه صرف نبودن بيماري و يا رنجوري تعريف مي كند. بنا براين سلامت منبعي برا ي زندگي روزمره است و نه براي هدف زندگي  سلامت مفهوم مثبتي است كه علاوه بر ظرفيتهاي جسمي بر منابع اجتماعي و شخصي تأكيد دارد. سلامت داراي 6 بعد مختلف مي باشد: سلامت جسمي، سلامت رواني، سلامت: عاطفي، سلامت معنوي، سلامت جنسي و سلامت اجتماعي
بعد اجتماعی سلامت شاید پیچیده ترین و در عین حال، بحث انگیزترین جنبه از سلامت باشد. سازمان جهانی سلامت  ، سلامت اجتماعی را به عنوان یکی از مؤلفه هاي کلیدي سلامت معرفی کرده است، اما به دلیل فقدان ابزارهاي معتبر، این مفهوم به صورت یک مناظره سیاسی و اجتماعی باقی مانده است. مطالعات سلامت با استفاده از مدلهاي زیستی، بیشتر بر وجه خصوصی سلامت تأکید دارند، ولی افراد در درون ساختارها و روابط اجتماعی قرار دارند
در کشور ما با وجود کاستی هاي موجود، بخصوص در مناطق محروم، براي سلامت جسمی افراد گام هاي مناسبی برداشته شده است. اما آنچه فقدان آن، در تمام عرصه هاي کشور محسوساست، توجه نکردن کافی به ابعاد روانی، رفتاري و اجتماعی افراد است. این بی توجهی در عصر ارتباطات و جهانی سازي، موجب آسیب پذیري افراد در ابعاد روانی، خودکشی، سیگار، فرار از خانه، افت تحصیلی و سایر آسیب هاي اجتماعی می شود و ازجمله مواردي است که باید به آنها توجه خاص شود. واقعیت تحولات اجتماعی گویاي آن است که چهره بیماري ها و اختلالات در حال دگرگونی است و پدیده انتقال اپیدمیولوژیک درحال وقوع است و به سرعت پیش می رود و موجب بیماریها و اختلالات می شود، به نحوي که تا سال 2020 در همه جهان منشأ برهم زننده سلامت، اختلالات و بیماري هاي روانی، رفتاري و اجتماعی خواهدشد .
بعد اجتماعی سلامت، دربرگیرنده سطوح مهارتهاي اجتماعی، عملکرد اجتماعی و توانایی شناخت هر شخص از خود به عنوان عضوي از جامعه بزرگتر است. سلامت اجتماعی به چگونگی وضعیت ارتباط فرد با دیگران در جامعه یا همان جامعه پذیري وي اشاره دارد. و بر بعدي از سلامت تاکید دارد که به ارتباط فرد با افراد دیگر یا با جامعه اي که در آن زندگی می کند مربوط است. سلامت اجتماعی شامل عناصر متعددي است که این عناصر درکنار یکدیگر نشان می دهند که چگونه و در چه درجه اي افراد در زندگی اجتماعی خود خوب عمل می کنند. مثلاً به عنوان همسایه، همکار، همشهري و...
دنالد در سال 1979 ، تعریف مهم و قابل استفاده زیر را در تعریف سلامت اجتماعی بیان کرد:
سلامت اجتماعی یعنی کیفیت و کمیت وسعت درگیر شدن اشخاص با اجتماع لارسن  بیان می کند که "سلامت اجتماعی قسمتی از سلامت فردي است و این سلامت فردي میزان واکنش درونی افراد است که به صورت احساسات، افکار، رفتار، رضایت یا عدم رضایت از محیط اجتماعیشان نشان داده می شود  .لارسون 1996سلامت اجتماعی را به عنوان گزارش فرد از کیفیت روابطش با افراد دیگر نزدیکان و گروههاي اجتماعی تعریف می کند و معتقد است که مقیاس سلامت اجتماعی بخشی از سلامت فرد را می سنجد و شامل پاسخهاي درونی فرد ( حساس، تفکر و رفتار) است که نشانگر رضایت یا فقدان رضایت فرد از زندگی و محیط اجتماعیش می باشد.
سلامت اجتماعی عبارت است از چگونگی ارزیابی فرد از عملکردش در برابر اجتماع.
فرد سالم از نظر اجتماعی، اجتماع را بصورت یک مجموعه معنا دار، قابل فهم و بالقوه براي رشد و شکوفایی دانسته و احساس می کند که به جامعه تعلق دارد، از طرف جامعه پذیرفته می شود و در پیشرفت آن سهیم است.
ابعاد سلامت اجتماعی
 salamatej
شکوفایی اجتماعی
شکوفایی اجتماعی یعنی باور به این که اجتماع سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد توان بالقوه اش مسیر تکاملی خود را کنترل می کند.
همبستگی اجتماعی  : اعتقاد به اینکه اجتماع قابل فهم، منطقی و قابل پیشبینی است. دانستن و علاقه مند بودن به جامعه و مفاهیم مربوط به آن. افراد سالم و اجتماعی در مقابل دسیسه هاي اجتماع مراقب هستند و احساس می کنند که می توانند آنچه که در اطرافشان رخ می دهد را بفهمند.
انسجام اجتماعی  : احساس بخشی از جامعه بودن، فکر کردن به اینکه فرد به جامعه تعلق دارد. احساس حمایت شدن از طریق جامعه و سهم داشتن در آن.  بنابراین انسجام آن درجه اي است که در آن مردم احساس می کنند که چیز مشترکی بین آنها و کسانی که واقعیت اجتماعی آنها را می سازند وجود دارد.
پذیرش اجتماعی  : داشتن گرایشهاي مثبت نسبت به افراد، تصدیق کردن دیگران و به طور کلی پذیرفتن افراد علیرغم برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آنها. پذیرش اجتماعی مصداق اجتماعی از پذیرش خود یکی از ابعاد سلامت روان  است. در پذیرش خود فرد نگرش مثبت و احساس خوبی در مورد خودش و زندگی گذشته دارد و با وجود ضعفها و ناتوانی هایی که دارد همه جنبه هاي خود را می پذیرد . در پذیرش اجتماعی، فرد اجتماع و مردم آن را با همه نقصها و جنبه هاي مثبت و منفی باور دارد و می پذیرد.
مشارکت اجتماعی  : این احساس که افراد چیزهاي باارزشی براي ارائه به جامعه دارند. این تفکر که فعالیتهاي روزمره آنها به وسیله جامعه ارزش دهی میشود. در حقیقت مشارکت اجتماعی باوري است که طبق آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع می داند و فکر می کند چیز ارزشمندي براي عرضه به دنیا دارد این افراد تلاش می کنند تا در دنیایی که صرفا به دلیل انسان بودن براي وي ارزش قائل است سهیم باشد.
سرمایه اجتماعی : بیانگر میزان انسجام اجتماعی موجود در یک گروه کوچک یا جامعه است. این مفهوم به روندهایی در بین مردم اشاره دارد که شبکه ها، هنجارها و اعتماد اجتماعی را خلق کرده و هماهنگی و همکاري را در جهت منفعت دوجانبه تسهیل می کند. سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضا یک شبکه، به عنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاي گروه میشود. لازم به ذکر است که بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار میشود.
تاریخ:
1393/09/08
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal