دستورالعمل های برنامه باروری سالم

دستورالعمل
 
 فاصله گذاری مناسب در بارداری جهت دریافت کلیک کنید
 مشاوره تک فرزندی جهت دریافت کلیک کنید
 نامه برنامه ریزی بذای آموزش های مرتبط با کاهش سقط القایی  جهت دریافت کلیک کنید
 پیشگیری از سقط های خودالقایی  جهت دریافت کلیک کنید
 افراد واجد شرایط خدمات رایگان فاصله گذاری جهت دریافت کلیک کنید
 رویکرد سیاست های ابلاغی جمعیت در قانون برنامه ششمجهت دریافت کلیک کنید
 رویکردهای پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت برای ارتقای نرخ باروری کلیجهت دریافت کلیک کنید
 شرایط نگهداری آمپول مدروکسی پروژسترون استاتجهت دریافت کلیک کنید
 کارگروه ملی افزایش ازدواج و کنترل و کاهش طلاقجهت دریافت کلیک کنید
 گروه هدف کتاب آندومتریوز و ناباروریجهت دریافت کلیک کنید
 گروه هدف کتاب تخمدان پلی کیستیک و ناباروریجهت دریافت کلیک کنید
 گروه هدف کتابهای دیگر باروریجهت دریافت کلیک کنید
 محورهای هفتگانه برنامه ملی کنترل و کاهش طلاقجهت دریافت کلیک کنید
 مراکز ریورسال وازکتومیجهت دریافت کلیک کنید
 دستور العمل پیشگیری از بارداری در جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت کلیک کنید 
اندیکاسیون های توبکتومی جهت دریافت کلیک کنید 
آموزش های هنگام ازدواج جهت دریافت کلیک کنید 
باز نگری بسته خدمتی در راستای نرخ باروری کلی جهت دریافت کلیک کنید 
باز نگری در شرح وظایف سلامت باروری جهت دریافت کلیک کنید 
برنامه 4 ساله اداره باروری جهت دریافت کلیک کنید 
برنامه عملیاتی باروری سالم سال 92 جهت دریافت کلیک کنید 
پیرو برنامه عملیاتی جهت دریافت کلیک کنید 
(تحت پوشش قرار گرفتن اعمال  برگشت باروری (معرفی مراکز ریورسال وازکتومی جهت دریافت کلیک کنید 
تشکیل کمیته نظارت بر اعمال جراحی جهت دریافت کلیک کنید 
پدیده تک فرزندی و پیامد های آن  جهت دریافت کلیک کنید 
ثبت اطلاعات تک فرزندی جهت دریافت کلیک کنید 
دستورالعمل تکمیل فرمهای برنامه باروری جهت دریافت کلیک کنید 
دستورالعمل شماره 1 سلامت جمعیت جهت دریافت کلیک کنید 
زنان واجد شرایط دریافت خدمات رایگان فاصله گذاریجهت دریافت کلیک کنید 
رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت  جهت دریافت کلیک کنید 
رویکرد های پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس برای ارتقای نرخ باروریجهت دریافت کلیک کنید 
شرایط نگهداری کنتراسپتیو ها جهت دریافت کلیک کنید 
فلوچارت گردش کار اولین مراجعه جهت دریافت خدمات فاصله گذاری پس از ابلاغ تغییر رویکردها  جهت دریافت کلیک کنید 
متن توجیهی نمودار گردش  کار اولین مراجعه فرد برای دریافت خدمات فا صله گذاری پس از تغییر رویکردها  جهت دریافت کلیک کنید 
گردش کار کمیته های توبکتومی در مواقع اورژانس جهت دریافت کلیک کنید 
مراکز ریور سال وازکتومی جهت دریافت کلیک کنید 
مقام_معظم رهبری سیاست های کلی جمعیت جهت دریافت کلیک کنید 
 فرآیند ارائه خدمت  بستن لوله های رحمی در شرایط اورژانس و فوریت ها  جهت دریافت کلیک کنید 
نامه موارد اورژانس بستن لوله های رحم به معاونین درمان جهت دریافت کلیک کنید 
تاریخ:
1395/03/05
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal