طرح ساماندهی و صدور پروانه/مجوز الکترونیک آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو

طرح ساماندهی و صدور پروانه/مجوز الکترونیک آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو
در راستای راه اندازی و عملیاتی سازی سامانه مدیریت اطلاعات آزمایشگاهها و شبکه ملی آزمایشگاهی کنترل غذا ودارو ، ضروری است کلیه آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو اعم از آزمایشگاههای دولتی و بخش خصوصی نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به آزمایشگاه خود در طرح ساماندهی اطلاعات آزمایشگاههای کنترل غذا ودارو به آدرس اینترنتی fdlabnet.fda.gov.ir اقدام و پس از انجام فرآیند تایید اطلاعات ، نسبت به دریافت کد شناسایی و یا پروانه /مجوز الکترونیکی خود در شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا ودارو اقدام نمایند .جهت دریافت اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

تاریخ:
1395/09/15
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal