ارزیابی برنامه های پیشنیازی واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی

ارزیابی برنامه های پیشنیازی واحدهای تولیدی صنایع غذایی و آشامیدنی
    
جهت دانلودچک لیست ارزیابی برنامه های پیشنیازی واحدهای تولیدی صنایع غذایی وآشامیدنی داخل کشوراینجاکلیک کنید.
جهت دانلود راهنمای تکمیل وامتیازدهی چکلیست برنامه های پیشنیازی PRPSدرواحدهای تولیدکننده موادغذایی داخل کشوراینجاکلیک کنید.
تاریخ:
1397/08/20
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal