امور داروخانه ها

امور داروخانه ها

شرح وظایف واحد امور داروخانه ها
1. رسیدگی به کلیه امور داروخانه ها از نظر فنی و اداری
2. کنترل دقیق توزیع داروهای کمیاب از طریق مراکز توزیع دارو
3. ارائه آمار کارکردی سالانه در زمینه فعالیت خود
4. کارشناسی مرحل اول و دوم تاسیس داروخانه
5. کارشناسی محل انتقال داروخانه ها
6. بررسی کلیه مراحل تاسیس داروخانه اعم از تقاضای تاسیس ، الویت بررسی نیاز تاسیس بر مبنای معیار جمعیتی، تکمیل مدارک و ارائه آنها به کمیسیون ماده 20 امور داروخانه ها و اخذ رای و ابلاغ آن به متقاضی
7. بررسی مراحل مربوط به معرفی مسئول فنی ، تکمیل مدارک و ارائه آن به کیسیون ماده 20 امور داروخانه ها
8. صدور پروانه های تاسیس ، مسئول فنی و برگ تشخیص صلاحیت
9. پاسخگویی به مراجعین اعم از همکاران دارو یی و صاحبان داروخانه ها برای حل مشکلات مربوط به مسئول فنی و اشتغال آنها
10. تهیه گزارش از فعالیت ها ، مشکلات و پیشنهاد راه حل مناسب به مقامات مافوق
11. تشکیل کمیسیون ماده20 امور داروخانه به شرح ذیل:
 امتیاز بندی و بررسی مدارک مربوطه ، معرفی داروخانه های جدیدالتاسیس به شرکتها و بیمه ها ، صدور مجوز تاسیس داروخانه ها ، صدور مجوز انتقال سرمایه داروخانه ها و تایید صلاحیت خریدار ، صدور مجوز تبدیل وضعیت خدمات دارویی داروخانه ، صدور مجوز مسئولیت فنی، ابطال مجوز تاسیس داروخانه ها
12. انجام مکاتبات مربوط به کیسیون ماده 20 با اداره کل نظارت بر دارو و  ومواد مخدر
13. اطلاع رسانی و پاسخگویی به بیماران با هدف سرعت بخشی و  سهولت دسترسی به داروهای کمیاب مورد نیاز و جلوگیری از تهیه آنها از مراکز غیر از مراکز مجاز فروش دارو (داروخانه )
14. پیگیری مستمر وضعیت موجودی داروهای کمیاب داروخانه های خصوصی و دولتی از شرکت های توزیع دارو و اداره کل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان
15. تامین درخواست شیر خشک از وزارتخانه
16. امحإ کوپن های باطله و سربرگها با در نظر گرفتن جدول زمانی
17. تنظیم آمار ماهانه مربوط به شیر خشک تحویلی به داروخانه ها
18. بررسی شکایتهای مردمی
19. کارشناسی و ظرفیت یابی محل های جدید جهت  تاسیس داروخانه
20. ارزشیابی داروخانه های بخش خصوصی در جهت ارتقا خدمات دارویی
21. همکاری در کلیه اقداماتی که منجر به ارتقائ کیفیت خدمات دارویی می شود
22. تخصیص سهمیه برخی از داروها خاص به تعدادی از داروخانه ها و صدور حواله دریافت دارو جهت بیماران مربوطه
23. برنامه ریزی و هماهنگی در جهت نشر فرهنگ صحیح دارو و غذا در جامعه از طریق نشر ویژه نامه ها و نشریات و  پمفلت ها
 

تاریخ:
1387/12/13
تعداد بازدید:
منبع:
Powered by DorsaPortal